Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała nr XLVII/326/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała nr XLVII/325/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała nr XLVII/324/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii specjalnej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 września 2018 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Protokół XXXV sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Pędzewie, gmina Zławieś Wielka Szczegóły