BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania
„BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA”

Postępowanie prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości
poniżej 30.000 euro.

w złączeniu treść zapytania ofertowego, termin składania ofert do 29.05.2018r. godz. 10.004

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym złożone zostały następujące oferty:
1. Pracownia Geodezyjna GRAFION, ul. Korfantego 10, 87-100 Toruń,
2. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Mariusz Nagórski, Szafranowa 12, 87-100 Toruń.
Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie – zapytanie ofertowe.
Przedstawione oferty posiadają bardzo duże rozbieżności cenowe, od kwot rażąco niskich, po kwoty, które przewyższają możliwości budżetowe Zamawiającego. W związku z powyższym zachodzi potrzeba doprecyzowania przedmiotu zamówienia.

W celu zachowania konkurencyjności, zapewnienia jednakowej oceny ofert oraz zapewnienia jakości wykonania zamówienia, unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione. Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian