Budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Zławieś Wielka

Ogłoszenie nr 550134971-N-2020 z dnia 23-07-2020 r.
Zławieś Wielka: Budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Zławieś Wielka OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zławieś Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111876700000, ul. ul. Handlowa  7, 87-134  Zławieś Wielka, woj. brak, państwo Polska, tel. 056 6780913, 6780982, e-mail ug[at]zlawies[dot]pl, faks 678-09-66.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zlawies.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Zławieś Wielka
Numer referencyjny  ZP34.271.29.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Zławieś Wielka. 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem inwestycji będą projekty budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych. Szacunkowa ilość budynków istniejących i będących w realizacji przeznaczonych do połączenia z kanalizacją sanitarno-tłoczną wynosi 85. W ramach przedmiotowej inwestycji projektant zaprojektuje:  Sieć wodociągową oraz przewód tłoczny w m. Stary Toruń (dz. nr 128/8, 128/5) gm. Zławieś Wielka.  Sieć kanalizacji sanitarnej, przewód tłoczny w m. Czarne Błoto (dz. nr 346, 339/2, 340/26) gm. Zławieś Wielka.  Sieć wodociągową w m. Siemoń (dz. nr 105) gm. Zławieś Wielka.  Przewód tłoczny w m. Górsk (dz. nr 432/27, 263/1, 489) gm. Zławieś Wielka Charakterystyczne parametry wielkości obiektu  Projektowany wodociąg w m. Siemoń (dz. nr 105) o średnicy 110mm i długości L=117,00m  Projektowany przewód tłoczny w m. Górsk (dz. nr 432/27, 263/1, 489) o średnicy dn. 110mm i długości L=356,0m  Projektowany wodociąg w m. Stary Toruń (dz. nr 128/8, 128/5) o średnicy 110mm i długości L=96,50m  Projektowany przewód tłoczny w m. Stary Toruń (dz. nr 128/8, 128/5) o średnicy dn. 63mm i długości L=82,50m  Projektowany przewód tłoczny w m. Czarne Błoto (dz. nr 346, 339/2, 340/26) o średnicy dn. 110mm i długości L=58,00m  Projektowana kanalizacja sanitarna w m. Czarne Błoto (dz. nr 346, 339/2, 340/26) o średnicy 250mm i długości L=8,0m
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

45230000-8

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 318318.50
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o.,  ,  Rzęczkowo 48a,  87-134,  Zławieś Wielka,  kraj/woj. kujawsko – pomorskie
  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Zławieś Wielka
  • Tryb zamówienia publicznego Zamówienie z wolnej ręki
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 23.07.2020
  • Data składania ofert 31.07.2020
  • Godzina składania ofert 14:00
  • Data otwarcia ofert 31.07.2020
  • Godzina otwarcia ofert 14:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zławieś Wielka
  • Numer UZP/TED 550134971-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian