Strategie, Programy, Plany

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.09.2016 Uchwała nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2020 Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 Uchwała nr XXXV/255/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Zławieś Wielka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś Wielka na lata 2014-2018 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2016 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Statuty sołectw Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Program współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zławieś Wielka na lata 2007 – 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Strategia Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2008-2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Rejestr Instytucji Kultury Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły