Decyzja BD.6733.24.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                          Zławieś Wielka, dnia 14 grudnia 2016  r.

Wójt Gminy Zławieś Wielka

powiat toruński

 

DECYZJA  Nr BD.6733.24.2016

O  USTALENIU  LOKALIZACJI INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53 ust. 1, 3, 4, pkt 8, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.10.2016 r.,

 Gminy Zławieś Wielka, z siedzibą: ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka,
w imieniu której wniosek złożyła Pani Joanna Sucharska,

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach o nr ewid. 50/5, 39 położonych w miejscowości Zławieś Mała, gm. Zławieś Wielka,

 po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy (w ze względu na położenie na obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody) – postanowienie WST.612.1.366.DK z dnia 23.11.2016 r.,

 u s t a l a m

l o k a l i z a c j ę   i n w e s t y c j i   c e l u   p u b l i c z n e g o

polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach o nr ewid. 50/5, 39 położonych w miejscowości Zławieś Mała, gm. Zławieś Wielka,

 1. Rodzaj inwestycji: budowa obiektu infrastruktury technicznej – budowa sieci wodociągowej.
 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

 • budowa sieci wodociągowej:
 • długość sieci wodociągowej – do 700,0 m,
 • wykonanie hydrantów podziemnych – 3 szt.
 • parametry projektowanej inwestycji powinny być zgodne z projektem technicznym,
 • przy budowie planowanej inwestycji należy stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 • instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty,
 • inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124) oraz Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440),
 • istniejące rowy melioracyjne i rurociągi powinny zostać zachowane, a realizacja przedmiotowej inwestycji nie może pogorszyć ich stanu technicznego,
 • projekt techniczny winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych,

b) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz ochrony konserwatorskiej:

 • inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku, z czym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,
 • w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
 • planowana inwestycja położona jest poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską,
 • planowana inwestycja położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej” – należy przestrzegać zasad zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • na terenie inwestycji zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych zgodnie z zakazami zawartymi w Uchwale Nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r.,poz.2575),
 • w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
 • przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
 • jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
 • w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych,

c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

 • włączenie projektowanego odcinka infrastruktury technicznej w istniejącą sieć na warunkach wydanych przez dysponenta sieci,
 • od istniejących mediów infrastruktury technicznej zachować normatywne odległości, a w przypadku ewentualnych kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, dopuszcza się przebudowę poza teren inwestycji za zgodą i na warunkach gestorów sieci.

d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

 • chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 03.10.2016 r, Pani Joanna Sucharska w imieniu Gminy Zławieś Wielka, z siedzibą: ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach o nr ewid. 50/5, 39 położonych w miejscowości Zławieś Mała, gm. Zławieś Wielka.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w dniu  03.10.2016 r, zawiadomiono strony biorące udział w postępowaniu w przedmiotowej sprawie o wszczęciu postępowania.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), ze względu na położenie na obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, decyzję wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Analizując wniosek oraz ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka (przyjętego Uchwałą nr IX/47/2011 Rady Gminy z dnia 19 października 2011r.) Wójt Gminy Zławieś Wielka stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) powyższą inwestycję zalicza się do inwestycji celu publicznego.

W związku z tym, że dla terenu objętego inwestycją gmina Zławieś Wielka nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt decyzji przygotowała mgr Anna Pilżys – Gezela posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszono przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, a inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy inwestycja zawiadomiono na piśmie.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), pismem z dnia 06.12.2016 r., zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania. Przed wydaniem decyzji umożliwiono każdej ze stron wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów. Żadna ze stron nie wniosła uwag ani sprzeciwu.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Toruniu. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja traci ważność, jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa.

Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załącznik tekstowy do decyzji nr BD.6733.24.2016

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Analizowany obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposób ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy określony powinien być w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie § 3 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588) przeprowadzono analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, co następuje:

1. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest możliwe, ponieważ zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz ust. 3 zachodzi okoliczność łącznego spełnienia następujących warunków:

 • istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla powyższego zamierzenia budowlanego,
 • teren objęty inwestycją nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, stosownie do przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego  1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.),
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

2. Przepisy art. 61 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.) w przypadku terenu objętego powyższą inwestycją nie wymagają zastosowania.

3. Wnioski do projektu decyzji:

 • budowa sieci wodociągowej:
 • długość sieci wodociągowej – do 700,0 m,
 • wykonanie hydrantów podziemnych – 3 szt.
 • parametry projektowanej inwestycji powinny być zgodne z projektem technicznym,
 • przy budowie planowanej inwestycji należy stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 • instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty,
 • inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124) oraz Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440),
 • istniejące rowy melioracyjne i rurociągi powinny zostać zachowane, a realizacja przedmiotowej inwestycji nie może pogorszyć ich stanu technicznego,
 • projekt techniczny winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych.

Stan faktyczny i prawny:

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje działki o nr ewid. 50/5, 39 położone w miejscowości Zławieś Mała, gm. Zławieś Wielka.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowała mgr Anna Pilżys – Gezela posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Informacje

Rejestr zmian