Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości Stary Toruń

                                             Zławieś Wielka,  11 lipca 2018  r.

  DECYZJA  Nr BD.6733.7.2018 

O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53 ust. 1, 3, 4, pkt 6, 11, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.04.2018 r., Pana Michała Matusiak, Elektro-Projektowanie, Podchorążych 23/41, 85-677 Bydgoszcz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 208 (część), 205, 204/2, 203/1 położonych w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka,

po uzgodnieniu z:

 1. Starostą Toruńskim – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (w związku z wykorzystywaniem na cele rolne części terenu przeznaczonego pod inwestycje) – uzgodniono na art. 53 ust. 5.
 2. Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE; Zarząd Zlewni w Toruniu – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w związku z wykorzystaniem na cele rolne części terenu przeznaczonego pod inwestycje) – postanowienie GD.ZZI.5.611.485.2018 z dnia 25.06.2018 r.
 3. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 11 ustawy (w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, 2180 w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) – uzgodniono na art. 53 ust. 5.

 ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego

polegającą na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 208 (część), 205, 204/2, 203/1 położonych w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka.

 1. Rodzaj inwestycji: budowa obiektu infrastruktury technicznej – sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
 1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
 2. a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 • budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV:
  • długość – ok. 440 m,
 • posadowienie złącza na działce o nr ewid. 204/2 ,
 • parametry projektowanej inwestycji powinny być zgodne z projektem technicznym,
 • instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.),
 • instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty,
 • przyłączane urządzenia powinny posiadać wymagane odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku,
 • istniejące rowy melioracyjne i rurociągi powinny zostać zachowane, a realizacja przedmiotowej inwestycji nie może pogorszyć ich stanu technicznego,
 • inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124) oraz Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.),
 • projekt techniczny winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych,
 1. ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 • inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku, z czym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,
 • w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
 • planowana inwestycja położona jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody oraz ochroną konserwatorską,
 • w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
 • przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
  w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
 • jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
 • w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych.
 1. c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
 • włączenie projektowanego odcinka infrastruktury technicznej w istniejącą sieć
  na warunkach wydanych przez dysponenta sieci,
 • od istniejących mediów infrastruktury technicznej zachować normatywne odległości, a w przypadku ewentualnych kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, dopuszcza się przebudowę poza teren inwestycji za zgodą i na warunkach gestorów sieci.
 1. d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
 • chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich.
 1. Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

 UZASADNIENIE

W dniu 13.04.2018 r. Pan Michał Matusiak, Elektro-Projektowanie, ul. Podchorążych 23/41, 85-677 Bydgoszcz wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 208 (część), 205, 204/2, 203/1 położonych w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w dniu  18 kwietnia 2018 r. zawiadomiono strony biorące udział w postępowaniu w przedmiotowej sprawie o wszczęciu postępowania. Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), w związku z tym, że teren przedmiotowej inwestycji jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję wydaje się po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Analizując wniosek oraz ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka (przyjętego Uchwałą nr IX/47/2011 Rady Gminy z dnia 19 października 2011 r.) Wójt Gminy Zławieś Wielka stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji. Na podstawie art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) powyższą inwestycję zalicza się do inwestycji celu publicznego.W związku z tym, że dla terenu objętego inwestycją gmina Zławieś Wielka nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt decyzji przygotowała mgr Anna Pilżys – Gezela posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszono przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, a inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy inwestycja zawiadomiono na piśmie. W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.), pismem z dnia 3 lipca 2018 r., zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania. Przed wydaniem decyzji umożliwiono każdej ze stron wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów. Żadna ze stron nie wniosła uwag ani sprzeciwu.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych lub postanowienie o braku konieczności uzyskania takiej decyzji. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Toruniu. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U.  2017 r, poz. 1332 z późn. zm.),
 • decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej terenu objętego inwestycją w przypadku podlegającym wymaganiom przepisów szczególnych,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • niniejszą decyzję o lokalizacji celu publicznego.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja traci ważność, jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127 a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik tekstowy do decyzji nr BD.6733.7.2018 

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

 1. Analizowany obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposób ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy określony powinien być w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 1. Na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) dokonano analizy:
 • warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających
  z przepisów odrębnych:
 • inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku, z czym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • trasa zamierzenia nie znajduje się w strefie ochrony terenów górniczych, terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych,
 • trasa inwestycji nie znajduje się na terenie zamkniętym,
 • inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
 • planowana inwestycja położona jest poza obszarem ochrony przyrody oraz ochrony konserwatorskiej,
 • przedsięwzięcie nie oddziałuje negatywnie na obszary Natura 2000.
 • stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji:
 • na terenie działki nr 208, położonej w obrębie Stary Toruń występują grunty klasy dr,
 • na terenie działki nr 205, położonej w obrębie Stary Toruń występują grunty klasy W,
 • na terenie działki nr 204/2, położonej w obrębie Stary Toruń występują grunty klasy dr,
 • na terenie działki nr 203/1, położonej w obrębie Stary Toruń występują grunty klasy dr.
 1. Wnioski do projektu decyzji:
 • budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV:
  • długość – ok. 440 m,
 • posadowienie złącza na działce o nr ewid. 204/2 ,
 • parametry projektowanej inwestycji powinny być zgodne z projektem technicznym,
 • instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.),
 • instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty,
 • przyłączane urządzenia powinny posiadać wymagane odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku,
 • istniejące rowy melioracyjne i rurociągi powinny zostać zachowane, a realizacja przedmiotowej inwestycji nie może pogorszyć ich stanu technicznego,
 • inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124) oraz Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.),
 • projekt techniczny winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych.

Stan faktyczny i prawny:

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje działki o nr ewid. 208 (część), 205, 204/2, 203/1  położone w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowała mgr Anna Pilżys – Gezela posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informacje

Rejestr zmian