Decyzja RL.6220.13.5.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zławieś  Wielka, dnia 21 marca 2016 r.

RL.6220.13.5.2015

DECYZJA

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 71 ust 2 pkt. 2 , art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2015 r. złożonego przez spółkę PHOTOENERGY Sp. z o. o., (…):

stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” o mocy nominalnej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 365/42, 123, 360/1, w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka.

 

UZASADNIENIE

 

            Wnioskiem z dnia 30.11.2015 r.. Spółka PHOTOENERGY Sp. z o. o., zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” o mocy nominalnej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pędzewo, gm. Zławieś Wielka na działkach nr 365/42, 123, 360/1.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zawiadomieniem z dnia 7 grudnia 2015 r. znak RL.6220.13.1.2015 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, zawiadomienie otrzymały strony postępowania. Informację o prowadzonym postępowaniu podano również do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Pędzewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak RL.6220.13.2.2013 z dnia 7.12.2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Opinią znak N.NZ-40.2.6.8.2015 z dnia 23.12.2015 r. /data wpływu: 4.01.2016 r./ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 22.12.2015 r. /data wpływu: 29.12.2015 r./, znak WOO.4240.810.2015.JM wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Pędzewo, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Postanowieniem znak RL.6220.13.3.2015 z dnia 19 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Zławieś Wielka stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

1.    Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 1 MW. Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni do 3 ha, składać się będzie z niezależnych bloków wraz z instalacją elektryczną, siecią łączności światłowodowej, drogami dojazdowymi i wewnętrznymi, tymczasowymi placami montażowymi oraz placami postojowymi niezbędnymi do dowozu i instalacji koniecznego wyposażenia. Całość instalacji obejmie konstrukcja montażu paneli, panele fotowoltaiczne w ilości około 4000 sztuk, okablowanie oraz prowadnice (inwertery). Panele zamontowane zostaną na konstrukcji wolnostojącej, kąt nachylenia paneli wyniesie od 23o do 35o względem powierzchni terenu. Konstrukcja oprze się na pojedynczych stalowych podporach wbitych w podłoże. Głębokość osadzenia podpór zależna jest od rodzaju gruntu, jednak średnio wynosi 1,5m. Maksymalna wysokość zabudowy nie przekroczy 3m. Teren inwestycji zostanie ogrodzony siatką i nie będzie utwardzony.
Linie elektroenergetyczne zostaną położone pod ziemią i będą przebiegać przez teren działek 123 i 360/1. Instalacja solarna – panele za pomocą kabli ziemnych połączona zostanie z siecią energetyczną średniego napięcia znajdującą się na działce nr 360/1.
Każdy panel zawiera polikrystaliczne ogniwa o wydajności ok. 14%, pokryte hartowanym szkłem o wysokiej przepuszczalności. Waga panelu wynosi ok. 20 kg, zakres temperatur w jakich pracuje panel to -40o do +85o, wymiary panelu wynoszą 1650 x 1000 x 40mm.  Planowany okres eksploatacji instalacji określony został na 25 – 30 lat, moduły panelowe wytrzymują obciążenie wiatrem i śniegiem.
Projektuje się zastosowanie stacji typu kontenerowego z wydzielonym pomieszczeniem dla rozdzielni niskiego napięcia, komorami transformatorowymi oraz rozdzielnią średniego napięcia, misą olejową  o pojemności min. 110% zawartości oleju w transformatorze.
Po zakończeniu prac budowlano – montażowych teren wokół inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.
b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie
oddziaływać  przedsięwzięcie,
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują istniejące, projektowane i planowane przedsięwzięcia, których oddziaływania mogłyby się kumulować. Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie powodowała hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, nie wymaga stałej obsługi, zaplecza socjalnego, instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, pola elektromagnetyczne zamkną się w obrębie budynku stacji transformatorowej a oddziaływanie inwestycji ograniczy się do terenu nieruchomości objętej panelami fotowoltaicznymi.
c)  wykorzystywania zasobów naturalnych
Według definicji ekonomicznych (Encyklopedia PWN) pod hasłem zasoby naturalne rozumie się: twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały).
Technologie fotowoltaiczne – bezpośrednie połączenie ze słońcem.

d)  emisji i występowania innych uciążliwości,
Podczas wykonywania prac realizacyjnych nastąpi chwilowy wzrost emitowanego hałasu. Na kształtowanie klimatu akustycznego wpływ będzie miał sprzęt użyty do transportu i wykonania prac budowlanych.
Analizując wpływ inwestycji na środowisko stwierdza się, że nie zostanie zwiększony stopień zanieczyszczenia gleby oraz nie wystąpi dodatkowe wprowadzenie ścieków, substancji szkodliwych czy energii. Na etapie budowy emitowane będą substancje ze spalania paliw w silnikach spalinowych (tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne i alifatyczne) oraz pył. Zasięg oddziaływania zanieczyszczeń gazowych i emitowanych zanieczyszczeń pylistych zostanie ograniczony do granic inwestycji i wystąpi na etapie budowy.
Podczas realizacji powstaną odpady (opakowania przewożonych elementów elektrowni i resztki kabli) tj. drewno – 170201, tektura – 150101, tworzywa sztuczne – 170203, styropian – 170604. Odpady będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w miejscach do tego przeznaczonych na terenie budowy i zagospodarowane przez uprawnionych odbiorców.
Podczas eksploatacji inwestycji nie będą wytwarzane odpady. Na etapie likwidacji farmy fotowoltaicznej wyeksploatowane moduły mogą zostać przekazane na wysypisko odpadów komunalnych (jako szkło lub materiał rozbiórkowy) lub poddane procesowi recyklingu.
W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z realizacją przedsięwzięcia, prace ziemne należy prowadzić w godzinach dziennych (600-2200), w sposób nie dopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Zaplecze budowy należy zlokalizować w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Używany sprzęt powinien być sprawny technicznie, a wszystkie jego konserwacje, uzupełnianie paliwa i przeglądy należy wykonywać w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym.
Podczas eksploatacji elektrowni nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza, nie będzie występował hałas, nie powstaną odpady, a woda będzie wykorzystywana w minimalnej ilości. W trakcie eksploatacji może być konieczna wymiana śrub i złączek podpór paneli w wyniku czego postaną odpady w postaci złomu (kod 17 04 05).
e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii;
Inwestycja nie  należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej  awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1479).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
Inwestycja nie będzie zlokalizowana  na terenie obszarów wodno – błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód.
b) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym również nie występują wyznaczone, mające znaczenie dla Wspólnoty i projektowane przekazane do Komisji Europejskiej obszary Natura 2000. Realizacja inwestycji nie wymaga naruszenia naturalnych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcenia, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.
c)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
Farma fotowoltaiczna zlokalizowana będzie w obszarze dorzecza Wisły, z uwagi na skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz. 549). Inwestycja nie wymaga  użycia wody i nie generuje powstawania ścieków, powstaną jedynie wody deszczowe, które po panelach spłyną do gruntu.
Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje obszar jednolitych części wód podziemnych oznaczonych kodem PLG240044 (JCWPd 44), zaliczanych do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan ilościowy JCWPd oceniono jako zły a stan chemiczny jako dobry, część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych takich jak utrzymanie co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.
Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW20001729166 – Dolny Kanał, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz.1549), potencjał tej części wód oceniono jako zły. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, czyli osiągnięciem co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych do 2015 rok. Inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu oddziaływania na wody powierzchniowe.
d)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,
Na terenie inwestycji nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
e)  gęstość zaludnienia,
Na terenie gminy gęstość zaludnienia wynosi ok. 62,1 mieszkańca na km2 (wg. danych GUS z 30 czerwca 2014 r.)
f)  obszary przylegające do jezior
Nie występują na przedmiotowym terenie.
g)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Nie występują na przedmiotowym terenie.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a)  zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać
Inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar  geograficzny oraz  ludność.
b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
elementy   przyrodnicze
Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na elementy przyrodnicze
c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej,
Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych. Elektrownia fotowoltaiczna nie wymaga zaopatrzenia w wodę, panele czyszczą się same pod wpływem warunków atmosferycznych. Podczas długich okresów pogodnych bez wystąpienia opadów atmosferycznych kiedy panele nie będą poddawane samooczyszczeniu zalegająca warstwa kurzu może negatywnie wpłynąć na pracę panelu, w związku z czym zaistnieje konieczność umycia panelu. Mycie panelu nastąpi ok. 2 razy do roku poprzez dostarczenie wody demineralizowanej w zbiornikach bez użycia detergentów. Roczne zużycie wody na mycie paneli wyniesie maksymalnie 150 m3.
Woda na cele socjalno – bytowe niezbędna podczas realizacji inwestycji dostarczona zostanie w zbiornikach. Nie powstaną ścieki socjalno – bytowe na etapie eksploatacji inwestycji, podczas realizacji zastosowane zostaną szczelne kabiny toi-toi. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych, wody opadowe i roztopowe  odprowadzone zostaną do gruntu, inwestycja nie jest związana z koniecznością utwardzenia terenu.
d)  prawdopodobieństwa oddziaływania,
System fotowoltaiczny zmieni częściowo dotychczasowy sposób wykorzystania omawianego obszaru, jednak nie wpłynie negatywnie na glebę. Prace związane z realizacją inwestycji wykonywane będą poza okresem lęgowym ptaków trwającym  od 1 marca do 31 sierpnia, a w tym terminie jedynie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgów chronionych gatunków awifauny. Celem ograniczenia efektu odbłysku zastosowane zostaną powłoki antyrefleksyjne na powierzchni paneli oraz ustawienie ich pod odpowiednim kątem dzięki czemu zamierzenie nie będzie negatywnie oddziaływać na przelatujące ptaki.
Analizując przedłożoną kartę informacyjną, stwierdzić należy, że inwestycja będzie powodować niewielką emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, nie wystąpi emisja gazów cieplarnianych powodowanych przez działania towarzyszące. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do oszczędności w zapotrzebowaniu na energię wytwarzaną przez konwencjonalne źródła, co powoduje korzystne skutki środowiskowe w skali lokalnej – spadek zanieczyszczenia powietrza oraz globalnej – ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutków efektu cieplarnianego. Minimalizacja spalin nastąpi poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów samochodowych.
Przedsięwzięcie przystosowane jest pod względem adaptacji do zmian klimatu. Stwierdza się, że na inwestycje wpływ może mieć zalanie lub podtopienie wodą gruntową  lub powodziową, nawalne deszcze i burze, silne wiatry, katastrofalne opady śniegu, fale mrozu Nie brano pod uwagę podnoszącego się poziomu mórz, sztormów oraz powstawania osuwisk, występowania pożarów, fal upałów, susz.
e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe  na uwadze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji art. 72 ust. 1.
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załącznik:
– Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

Załącznik Nr 1 do decyzji RL.6220.13.5.2015

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, ze zm.)

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pędzewo, gm. Zławieś Wielka na działkach nr 365/42, 123 i 360/1. Instalacja elektrowni fotowoltaicznej zajmować będzie powierzchnię do 3 ha, składać się będzie z niezależnych bloków wraz z instalacją elektryczną, siecią łączności światłowodowej, drogami dojazdowymi i wewnętrznymi, tymczasowymi placami montażowymi oraz placami postojowymi niezbędnymi do dowozu i instalacji koniecznego wyposażenia. W skład inwestycji wchodzić będzie ok. 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych. Panele zamontowane zostaną na konstrukcji wolnostojącej, a kąt nachylenia paneli wyniesie od 23o do 35o względem powierzchni terenu. Konstrukcja oprze się na pojedynczych stalowych podporach wbitych w podłoże. Głębokość osadzenia podpór zależna jest od rodzaju gruntu, jednak średnio wynosi 1,5m. Maksymalna wysokość zabudowy nie przekroczy 3 m. Teren inwestycji zostanie ogrodzony siatką i nie będzie utwardzony.
Inwestycja będzie powodować niewielką emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, nie wystąpi emisja gazów cieplarnianych powodowanych przez działania towarzyszące. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do oszczędności w zapotrzebowaniu na energię wytwarzaną przez konwencjonalne źródła, co powoduje korzystne skutki środowiskowe w skali lokalnej – spadek zanieczyszczenia powietrza oraz globalnej – ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutków efektu cieplarnianego. Nie zostanie zwiększony stopień zanieczyszczenia gleby oraz nie wystąpi dodatkowe wprowadzenie ścieków, substancji szkodliwych czy energii.
W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z realizacją przedsięwzięcia, prace ziemne będą powadzone w godzinach dziennych (600-2200), w sposób nie dopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Podczas eksploatacji elektrowni nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza, nie będzie występował hałas, nie powstaną odpady, a woda będzie wykorzystywana w minimalnej ilości. System fotowoltaiczny zmieni częściowo dotychczasowy sposób wykorzystania omawianego obszaru, jednak nie wpłynie negatywnie na glebę.
W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obszarami podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym również nie występują obszary Natura 2000. Realizacja inwestycji nie wymaga naruszenia naturalnych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcenia, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.
Celem ograniczenia efektu odbłysku zastosowane zostaną powłoki antyrefleksyjne na powierzchni paneli oraz będą ustawione pod odpowiednim kątem dzięki czemu zamierzenie nie będzie negatywnie oddziaływać na przelatujące ptaki.
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informacje

Rejestr zmian