Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach RL.6220.12.5.2015

Zławieś  Wielka, dnia 21 października 2016 r.

 RL.6220.12.8.2015

DECYZJA

zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach RL.6220.12.5.2015

            Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także, a także § 3 ust 1 pkt 68 i 79 – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 sierpnia 2016 r. /data wpływu: 12.08.2016 r./ złożonego przez spółkę Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, działającą przez pełnomocnika Pana Kazimierza Karkowskiego, Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO ul. Al. Jana Pawła II 148, 85-151 Bydgoszcz w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

orzekam

zmienić decyzję Wójta Gminy Zławieś Wielka znak: RL.6220.12.5.2015 z dnia 11 marca 2016 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka” przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid.: 273/4, 256, 108, 187, 167/6 (obręb Toporzysko),  205/1, 201, 199/4, 199/2, 223, 269 (obręb Zławieś Mała),  6, 40, 521/2, 521/1 (obręb  Pędzewo),  239 (obręb Zławieś Wielka),  275, 274, 304/1, 306, 133, 3212/4, 307, 291/2, 293/1, 308, 293/3, 300/1, 300/2, 301, 276 (obręb Gutowo),  158/18, 158/20, 155/1, 158/19, 157/1, 156/6, 156/8, 156/10, 154/1, 165/1 (obręb Zarośle Cienkie), 208/2 (obręb Czarne Błoto),  20, 34/3, 34/10, 48, 219 (obręb Górsk), gm. Zławieś Wielka, w zakresie lokalizacji inwestycji.

I. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ewid.:

 • 273/4, 256, 108, 187, 167/6 położonych w obrębie Toporzysko,
 • 205/1, 223, 269, 201, 199/4, 199/2, położonych w obrębie Zławieś Mała,
 • 6, 40, 521/2, 521/1, 523 położonych w obrębie Pędzewo,
 • 239 położonej w obrębie Zławieś Wielka,
 • 158/18, 158/19, 158/20, 155/1, 157/1, 156/6, 156/8, 156/10, 154/1, 165/1, położonych w obrębie Zarośle Cienkie,
 • 274, 275, 304/1, 306, 133, 3212/4, 307, 291/2, 308, 293/3, 299, 301, 276, 293/1, 3253/4 położonych w obrębie Gutowo,
 • 208/2, 217/4 położonych w obrębie Czarne Błoto,
 • 48, 9/1, 211, 219 położonych w obrębie Górsk, gm. Zławieś Wielka.

II. Pozostała część decyzji znak: 6220.12.5.2015 z dnia 11 marca 2016 r. pozostaje bez zmian.

  UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2016 r. /data wpływu: 12.08.2016 r./  Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, działając przez pełnomocnika Pana Kazimierza Karkowskiego, Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO – ul. Al. Jana Pawła II 148, 85-151 Bydgoszcz  zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zasilaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka. Inwestycja realizowana będzie na działkach 273/4, 256, 108, 187, 167/6 w obrębie ewidencyjnym Toporzysko, 205/1, 223, 269, 201, 199/4, 199/2 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Mała, 6, 40, 521/2, 521/1, 523 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, 239 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Wielka, 158/18, 158/19, 158/20, 155/1, 157/1, 156/6, 156/8, 156/10, 154/1, 165/1, w obrębie ewidencyjnym Zarośle Cienkie, 274, 275, 304/1, 306, 133, 3212/4, 307, 291/2, 308, 293/3, 299, 301, 276, 293/1, 3253/4 w ewidencyjnym obrębie Gutowo, 208/2, 217/4  w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, 48, 9/1, 211, 219 w obrębie ewidencyjnym Górsk, gm. Zławieś Wielka. Następnie, pismem z dnia 7.09.2016 r. Inwestor przedłożył wniosek o zmianę decyzji RL.6220.12.2015 z dnia 11 marca 2016 r. dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka” informując jednocześnie, że wnioskiem tym zastępuje ten, który został złożony dnia 10 sierpnia 2016 r.

W myśl art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”.

Art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia również dla zmiany dokonywanej w trybie art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 68 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), tj. „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową” oraz „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zamierzenie polega na budowie kolektora tłocznego o długości 15,5 km i średnicy 200 mm. Dodatkowo planuje się również wykonanie sieci wodociągowej magistralnej o średnicy 200 mm i długości 11,5 km. Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia pod 2 przewody o szerokości 3 m wyniesie: F = 3 x 15 500 m = 46 500 m2 = 4,65 ha

W związku z rezygnacją z pompowni Górsk oraz wyeliminowaniem lokalizacji przewodów na terenie osiedla mieszkaniowego Górsk, konieczne stało się dokonanie zmiany wcześniej wydanej decyzji. Ponadto, w związku z dokonanymi zmianami w projekcie, konieczne będzie również wybudowanie dodatkowej przepompowni na działce nr 217/4 w miejscowości Czarne Błoto, która przejmie funkcję pompowni w Górsku. Projektowana zmiana trasy pokrywa się z odcinkami gruntowej drogi gminnej – działki nr 523 obręb Pędzewo, 299, 3253/4 obręb Gutowo, 9/1, 211, 219 obręb Górsk. Zmiana trasy wynikająca z rezygnacji z sieci na terenie osiedla mieszkaniowego Górsk eliminuje lokalizację sieci na działkach nr 300/1 i 300/2 w obrębie ewid. Gutowo. Pozostałe parametry inwestycji pozostają bez zmian w stosunku do wydanej decyzji znak: RL.6220.12.2015 z dnia 11 marca 2016 r.

Zawiadomieniem z dnia 16 sierpnia 2016 r. znak: RL.6220.16.1.2016 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie i zawiadomiono strony o planowanym przedsięwzięciu. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Urzędu, sołectw Toporzysko, Zławieś Mała, Pędzewo, Zławieś Wielka, Zarośle Cienkie, Gutowo, Czarne Błoto, Górsk a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zlawies.pl.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak: RL.6220.16.2.2016 z dnia 16.08.2016 r. zmienionym  pismem znak RL.6220.12.2015 z dnia  8 września 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Opinią znak N.NZ.40.2.6.5.2016 z dnia 24.08.2016 r. /data wpływu 29.08.2016 r./ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak:  WOO.4240.724.2016.JO1.2 z dnia 21.09.2016 r. / data wpływu 26.09.2016 r./ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka na działkach wymienionych we wniosku (obręby: Toporzysko, Zławieś Mała, Pędzewo, Zławieś Wielka, Zarośle Cienkie, Gutowo, Czarne Błoto, Górsk) nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana budowa sieci kanalizacyjnej spowoduje wyłączenie z eksploatacji nieefektywnej gminnej oczyszczalni ścieków w Toporzysku i przetransportowanie ładunku do oczyszczalni w Toruniu, poprzez istniejący układ kanalizacji, zlokalizowany w południowej części gminy. Dla przetłoczenia ścieków z Toporzyska do m. Czarne Błoto przyjęto pompownię na terenie oczyszczalni ścieków TOPORZYSKO. Praca pompowni wyeliminuje pracę oczyszczalni ścieków. Dla przetłoczenia ścieków z m. Czarne Błoto do m. Przysiek założono pompownię CZARNE BŁOTO.

Technologia układania rurociągów w większości (ok. 85%) będzie realizowana metodą bezwykopową (przecisk sterowany). Projektowane ułożenie rur będzie znajdować się na głębokości ok. 2,0 m. Według dokumentacji „Opinia geotechniczna dla projektu zasilania w wodę i odprowadzania ścieków z terenu Gminy Zławieś Wielka” wody gruntowe występują  na głębokości ok. 3,5 m.

Inwestor rozważał wariant przedsięwzięcia oparty na modernizacji kilku stacji wodociągowych i okresowej wymianie pomp w studniach głębinowych oraz dalszą eksploatację oczyszczalni ścieków w Toporzysku. Ostatecznie wykluczył przyjęcie tego wariantu  i  zdecydował o wyborze wariantu polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, a także odprowadzaniu ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Toruniu. Budowa kolektora kanalizacyjnego umożliwi wyłączenie z eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków w Toporzysku i odbiór ścieków przez wysokosprawną oczyszczalnię Toruńskich Wodociągów. Zaniechanie wykonania kanalizacji przyczyniłoby się ponadto do dalszego niekontrolowanego odprowadzania ścieków w grunt poprzez nieszczelne szamba.

Realizacja zadania spowoduje chwilowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz emitowanego hałasu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały, ograniczający się do czasu prowadzenia prac. Inwestor ma za zadanie dobrać urządzenia, które nie będą generowały zanieczyszczeń w ilościach większych niż wartości dopuszczalne, aby ograniczyć uciążliwość dla środowiska. Na kształtowanie klimatu akustycznego w trakcie realizacji inwestycji znaczący wpływ ma przede wszystkim sprzęt użyty do wykonywania prac, dlatego eksploatowane będą maszyny o możliwie najlepszych parametrach akustycznych. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie.

Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód jest ryzyko zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awaryjnych wycieków paliw z maszyn budowlanych wykorzystywanych w trakcie budowy rurociągu. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace należy wykonywać w oparciu o sprzęt sprawny technicznie.

Przeprowadzona analiza zgromadzonej dokumentacji, z uwzględnieniem usytuowania i skali zamierzenia, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania etapu eksploatacji na poszczególne elementy środowiska w tym klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.

Podczas realizacji analizowanego zadania ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach, systematycznie opróżnianych przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie w tym zakresie.

Po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami oraz wykonaniu prób szczelności wykopy zostaną zasypane, a teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Woda do prób ciśnieniowych zostanie dostarczona z istniejącej sieci wodociągowej i beczkowozu wykonawcy robót.

W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko analizowane zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania ścieków ani szkodliwych substancji i energii do środowiska. System instalacji i materiały, z których będą wykonane rurociągi gwarantują szczelność układu kanalizacyjnego i wodociągowego. W trakcie prawidłowej eksploatacji nie wystąpi zanieczyszczenie wód i gruntu.

Pompownie ścieków Toporzysko i Czarne Błoto będą zlokalizowane poza terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Planuje się budowę tłoczni ścieków umieszczonej w żelbetonowym zbiorniku z pokrywą. Zbiornik stalowy zostanie umieszczony w podziemnym zbiorniku betonowym.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z dopływem zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego części wód podziemnych.

Inwestycja ma na celu poprawę stanu wód poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych oraz zebranie w szczelny system kanalizacyjny ścieków komunalnych, a także odprowadzanie ich do oczyszczalni. Budowa sieci wodociągowej magistralnej ma za zadanie zapewnienie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Zławieś Wielka i wyeliminowanie wymagających modernizacji istniejących sieci wodociągowych. Realizacja zadania pozwoli na stopniową poprawę stanu wód powierzchniowych oraz zabezpieczy wody podziemne przez degradacją. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia oraz fakt, że zamierzenie polegać będzie na uregulowaniu gospodarki ściekowej gminy Zławieś Wielka stwierdzono, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.). W granicach obszaru chronionego krajobrazu obowiązują zakazy określone w Uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom., poz. 2575). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie prowadzone będzie w istniejących pasach drogowych, a jego realizacja nie wymaga usunięcia drzew i niszczenia miejsc występowania naturalnych siedlisk, w tym obszarów leśnych, podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją prace będą prowadzone w większości metodą bezwykopową. W przypadku stwierdzenia obecności płazów na terenie realizowanych robót, Inwestor przewiduje ich przemieszczenie poza obszar inwestycji, na odpowiednie dla nich siedliska. Na czynności związane z chwytaniem i przemieszczaniem chronionych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody Inwestor musi uzyskać decyzję zezwalającą na odstępstwa od obowiązujących zakazów względem gatunków objętych ochroną.

Obwieszczeniem znak RL.6220.12.6.2015 z dnia 28 września 2016 r. Wójt Gminy Zławieś Wielka zawiadomił o zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz o możliwości zapoznania się  uzyskanymi opiniami w przedmiotowej sprawie.

Po zasięgnięciu opinii właściwych organów, postanowieniem znak: RL.6220.12.7.2015 z dnia 3 października 2016 r., Wójt Gminy Zławieś Wielka stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia danych, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji tut. organ uznał, że przyjęte rozwiązania zapewnią ochronę środowiska zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji art. 72 ust. 1.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załącznik:

– Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

Załącznik do decyzji RL.6220.12.8.2015

 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, ze zm.)

 Przedsięwzięcie pn. „Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka”, realizowane będzie na działkach nr ewidencyjnych:

 • 273/4, 256, 108, 187, 167/6 położonych w obrębie Toporzysko,
 • 205/1, 223, 269, 201, 199/4, 199/2, położonych w obrębie Zławieś Mała,
 • 6, 40, 521/2, 521/1, 523 położonych w obrębie Pędzewo,
 • 239 położonej w obrębie Zławieś Wielka,
 • 158/18, 158/19, 158/20, 155/1, 157/1, 156/6, 156/8, 156/10, 154/1, 165/1, położonych w obrębie Zarośle Cienkie,
 • 274, 275, 304/1, 306, 133, 3212/4, 307, 291/2, 308, 293/3, 299, 301, 276, 293/1, 3253/4 położonych w obrębie Gutowo,
 • 208/2, 217/4 położonych w obrębie Czarne Błoto,
 • 48, 9/1, 211, 219 położonych w obrębie Górsk, gm. Zławieś Wielka.

            Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociągu magistralnego o średnicy 200 mm i długości 11,5 km oraz kolektora tłoczonego o długości 15,5 km i średnicy 200 mm. Teren zajęty przez projektowaną sieć zajmował będzie 4,65 ha.

            Budowa magistrali wodociągowej zapewni zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gminy oraz umożliwi wyeliminowanie istniejących stacji wodociągowych, które z uwagi na długi okres eksploatacji wymagają obecnie modernizacji. Druga część inwestycji – budowa kolektora kanalizacyjnego umożliwi wyłączenie z eksploatacji nieefektywnej gminnej oczyszczalni ścieków w Toporzysku i odbiór ścieków przez wysokosprawną oczyszczalnię Toruńskich Wodociągów, poprzez istniejący układ kanalizacji, zlokalizowany w południowej części gminy.

            W związku z rezygnacją z pompowni Górsk oraz wyeliminowaniem lokalizacji przewodów na terenie osiedla mieszkaniowego Górsk. W ramach inwestycji, na działce nr 217/4 w miejscowości Czarne Błoto zostanie wybudowana pompownia, która przejmie funkcję pompowni w Górsku. Dla przetłoczenia ścieków z Toporzyska do m. Czarne Błoto przyjęto pompownię na terenie oczyszczalni ścieków TOPORZYSKO. Praca pompowni wyeliminuje pracę oczyszczalni ścieków. Dla przetłoczenia ścieków z m. Czarne Błoto do m. Przysiek założono pompownię CZARNE BŁOTO. Pompownie ścieków Toporzysko i Czarne Błoto będą zlokalizowane poza terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Trasa przewodów planowanej inwestycji obejmuje teren, który jest wykorzystywany jako drogi – gminne i na krótkich odcinkach drogi powiatowe i przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką 546 Zławieś Wielka – Łubianka oraz krajową nr 80 Bydgoszcz – Toruń.  W związku z powyższym teren jest pozbawiony walorów przyrodniczych i wolny od zagrożeń dla zwierząt. Teren po wykonaniu przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, inwestycja nie będzie wiązała się z zajęciem terenu na stałe. Otoczenie terenu inwestycji to teren zurbanizowany zabudową wiejską.

Z uwagi na utrzymanie w ciągłej eksploatacji istniejących dróg realizacja inwestycji nastąpi metodą bezwykopową –  przecisk sterowany. Przewody zostaną poprowadzone na głębokości ok. 2 m. Przedsięwzięcie nie będzie naruszać miejsc występowania naturalnych siedlisk przyrodniczych. Budowa bezwykopowa w 80% ogranicza rozkopy mogące mieć negatywny wpływ na ewentualnych przedstawicieli herpetofauny.

W czasie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywany będzie ciężki sprzęt oraz środki transportu, z czym wiąże się zapylenie i emisja spalin do środowiska. Ponadto, może wystąpić okresowo oddziaływanie wibracyjne związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwości będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zamknięcia placu budowy. Inwestor ma za zadanie dobrać urządzenia, które nie będą generowały zanieczyszczeń w ilości większej niż dopuszczalne wartości, aby ograniczyć uciążliwość dla środowiska.

W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko analizowane zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania ścieków ani szkodliwych substancji i energii do środowiska. System instalacji i materiały, z których będą wykonane rurociągi gwarantują szczelność układu kanalizacyjnego i wodociągowego. W trakcie prawidłowej eksploatacji nie wystąpi zanieczyszczenie wód i gruntu. Eksploatacja inwestycji nie będzie powodowała emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery.

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w Uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj – Pom. z 2015 r., poz 2575).

Informacje

Rejestr zmian