Decyzja RL.6220.1.2017 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa ścieżki Rowerowej Toruń - Górsk

Zławieś Wielka dnia 13 kwietnia 2017 r.

RL.6220.1.2017

DECYZJA

o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 104 i 105 § 1  ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 60, 71 i 72 ust. 1 pkt 1 oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.02.2017 r. /data wpływu: 8.02.2017 r./ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Toruń – Górsk

orzekam

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Toruń – Górsk zlokalizowanego na działkach nr 262/1, 260/2, 259, 191, 262/2, 3128/2, 279/15 w obrębie ewidencyjnym Stary Toruń, 8/4, 8/3, 8/6 w obrębie ewidencyjnym Rozgarty, 492 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, 125 w obrębie ewidencyjnym Górsk, 301 w obrębie ewidencyjnym Gutowo, gm. Zławieś Wielka.

UZASADNIENIE

            Wnioskiem z dnia 7.02.2017 r. Starostwo Powiatowe w Toruniu działające przez pełnomocnika Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z. o. o. wystąpiło o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Toruń – Górsk. Zgodnie z załączoną do wniosku kartą informacyjną, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 262/1, 260/2, 259, 191, 262/2, 3128/2, 279/15 w obrębie ewidencyjnym Stary Toruń, 8/4, 8/3, 8/6 w obrębie ewidencyjnym Rozgarty, 492 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, 125 w obrębie ewidencyjnym Górsk, 301 w obrębie ewidencyjnym Gutowo, gm. Zławieś Wielka.

            Planowana inwestycja została zakwalifikowana przez inwestora zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

            W toku postępowania, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, obwieszczeniem znak: RL.6220.1.2017 z dnia 24 lutego 2017 r., Wójt Gminy Zławieś Wielka zawiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Zławieś Wielka, sołectw Przysiek, Stary Toruń, Rozgarty, Górsk, Gutowo, Czarne Błoto oraz zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.zlawies.pl.

            Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) jest Wójt, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            Wójt Gminy Zławieś Wielka, pismem z dnia 24 lutego 2017 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, pismem znak: N.NZ.40.2.6.1.2017 z dnia 8 marca 2017 r. wydał opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem znak: WOO.4240.145.2017.AG z dnia 10 kwietnia 2017 r. poinformował, że w świetle obowiązujących przepisów wnioskowane przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i odmówił wyrażenia opinii dotyczącej oddziaływania na środowisko dla powyższego zamierzenia w trybie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

            Planowane zadanie polega na budowie  infrastruktury rowerowej  na  terenie  gminy   Zławieś  Wielka. Inwestycja  realizowana  będzie  na  działkach  po  byłym  torze  kolejowym  relacji  Toruń  – Czarnowo oraz w pasie drogowym drogi powiatowej 2005 C.  Łączna długość projektowanej ścieżki rowerowej wynosi około 9 km, a powierzchnia planowanej nawierzchni ścieżki wynosi ok. 31 500 m2.  Projektowane odcinki ścieżki rowerowej przebiegają przez kompleksy leśne oraz w sąsiedztwie zwartej zabudowy jednorodzinnej. Trasa ścieżki częściowo zlokalizowana będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.

            Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego ruchu rowerzystów. Nastąpi dodatkowo poprawa warunków komunikacji, podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, jak również upłynnienie ruchu.

            Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

 • roboty ziemne;
 • budowę drogi rowerowej jednopasowej dwukierunkowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości  2  m  jako  samodzielny  ciąg  rowerowy  oraz  2,5  m  na  odcinkach  przy krawędzi ulicy Jaśminowej;
 • dostosowanie przebiegu ścieżki w obrębie skrzyżowania ulic Jaśminowej i Popiełuszki;
 • przekroczenie przez rowerzystów ulicy Długiej na zasadach ogólnych;
 • wykonanie chodników towarzyszących ścieżce rowerowej od km 3+700 do 4+125 oraz od 4+325 do 4+485;
 • realizacja kładki rowerowej w km 4+250; 4+755;
 • wykonanie odgałęzienia ścieżki rowerowej w kierunku Barbarki w km 5+325;
 • uspokojenie ruchu na ulicy Jaśminowej za pomocą urządzeń BRD;
 • wbudowanie krawężników;
 • wykonanie oznakowań poziomych i pionowych;
 • wykonanie i profilowanie poboczy ziemnych.

            Zgodnie z art. 59 ust. 1 ww. z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

            Kwalifikację przedmiotowej inwestycji należałoby rozpatrywać na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporządzenia. Jednak  w pierwszej kolejności należy rozważyć znaczenie pojęcia „droga”, którego dotyczy§ 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia.  Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128) droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Ponadto w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2016 r., poz. 1440) droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.

            W obu definicjach wskazano przede wszystkim  zasadnicze przeznaczenie tych budowli, czyli „ruch pojazdów”/„ruch drogowy”. Budowa samych tylko chodników, dróg rowerowych i innych tego typu konstrukcji, przy drogach istniejących, nie ingerująca w część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów  nie będzie przedsięwzięciem, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 60 cyt. rozporządzenia, bowiem stanowią jedynie infrastrukturę towarzyszącą drodze, a nie są przeznaczone do pełnienia głównej funkcji drogi jaką jest ruch pojazdów

            W myśl art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

            Wobec powyższego Wójt Gminy Zławieś Wielka umarza w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Toruń – Górsk.

            Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>