OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.5.2020

  Wójt Gminy Zławieś Wielka

         powiat toruński

Zławieś Wielka, dnia 25 maja 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.5.2020

o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw płynnych i samoobsługowej myjni samochodowej, na ternie działki nr ewidencyjny 171 obręb ewidencyjny Zławieś Wielka, gmina Zławieś Wielka.

Zgodnie z art. 49 i 49a ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka zawiadamia, że dnia 25 maja 2020 r. postanowieniem: znak: RL.6220.5.2020 nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: RL.6220.5.2020 z dnia 25 maja 2020 r. zawiesił postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.

W trybie art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek  od godz. 7:00 do godz. 15:15, wtorek w godz. 8:00 do godz. 16:15.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawies.pl/ w zakładce Środowisko – Decyzje Środowiskowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>