Ogłoszenie o XIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 17 czerwca 2020 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Zławieś Wielka.  Porządek obrad:
  1. Sprawy organizacyjne
1) Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy. 2) Stwierdzenie prawomocności obrad. 3) Przedstawienie porządku obrad. 4) Przyjęcie wniosków do protokołów z poprzednich sesji.
  1. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2019 rok.
  2. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok, 2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka, 4) w sprawie uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka, 5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka, 6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Czarne Błoto oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka, 7) w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków, 8) w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Cegielnik, Czarne Błoto, Zławieś Wielka, 9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 4/6 we współwłasności odrębnej własności lokalu położonego w budynku nr 11A m. 14 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 316/14 w miejscowości Siemoń, 10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Wspólnej 1B w miejscowości Przysiek obręb ewid. Stary Toruń na działce o nr ewid. 273/41 (udział 746/6079) dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00047559/4, 11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 5506/17409 w nieruchomości położonej przy ul. Długiej w miejscowości Rozgarty na działce o nr ewid. 110/6 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00135460/7, 12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu handlowego nr 6 znajdującego się w budynku nr 51 zlokalizowanego na dz. O nr ewid. 192.1 w miejscowości Toporzystko o powierzchni 55,00 m², 13) w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie w programie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka”, 14) w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu, 15) w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie poprzez utworzenie Szkoły Filialnej w Siemoniu, 16) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu, 17) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie poprzez utworzenie Szkoły Filialnej w Siemoniu.
  1. Informacja wójta o pracach między sesjami.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.
UWAGA!!! W związku z obowiązującym stanem epidemii informuję, że sesja odbędzie się z maksymalnie ograniczoną liczbą osób.  Rezygnujemy z obecności sołtysów, dyrektorów, zaproszonych gości oraz mieszkańców. Przebieg sesji będzie można śledzić online – za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zławieś Wielka www.bip.zlawies.pl Ograniczenie obowiązuje do odwołania. Prosimy o wyrozumiałość i w trosce o wspólne bezpieczeństwo dostosowanie się do przedstawionych zasad.     Przewodniczący Rady Gminy (-) Piotr Pawlikowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>