Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia oraz Górska, gmina Zławieś Wielka

Zławieś  Wielka, dnia 1 sierpnia 2016 r.

 RL.6220.9.5.2016

DECYZJA

 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 71 ust 2 pkt. 2 , art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 79 -  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.04.2016 r. złożonego przez Gminę Zławieś Wielka reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Andrzeja Banaszak, NEOX Sp. z o. o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk:

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia oraz Górska, gmina Zławieś Wielka:

STARY TORUŃ działki nr ewid: 278, 279/54, 277/40, 279/43, 278, 277/32, 277/65, 277/64, 277/70, 277/58, 277/59, 277/57, 277/44, 277/45, 277/50, 277/49, 277/47, 277/76, 277/71, 277/80, 277/72, 277/24, 277/78, 277/79, 177, 78, 146/4, 144/6, 144/9, 139, 112/2, 40/5, 41/2, 24, 107/1, 80/7, 81, 83/2, 126/10, 127/4, 128/8, 129/3, 129/4, 129/5, 130/10, 130/11, 130/8, 107/1, 94/11, 94/3, 125, 127/6, 127/5, 117/10.

GÓRSK działki nr ewid: 602/13, 600, 263/1, 402, 410, 416/3, 401, 408/2, 416/18, 422/6, 422/17, 422/39, 422/42, 422/20, 422/43, 421/1, 417/7, 422/22, 263/1, 422/23, 422/24, 422/25, 422/26, 426/12, 426/23, 432/27, 489, 441/7, 579/41, 444/14, 466/19, 579/53, 579/58, 444/5, 444/4, 444/13, 444/11, 579/9, 444/14, 465, 618, 460/7, 460/2, 444/14, 445/11, 445/5, 453/1, 448, 203, 353, 461/4, 460/8, 445/4, 356, 158, 172/18, 539, 531/13, 531/14, 530/5, 548/1, 523/10, 531/2.

UZASADNIENIE

          Dnia 15 kwietnia 2016 r. Gmina Zławieś Wielka reprezentowana przez pełnomocnika Pana Andrzeja Banaszak, NEOX Sp. z o. o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia oraz Górska, gmina Zławieś Wielka.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”. Długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 12 km.

Zawiadomieniem z dnia 20 kwietnia 2016 r. znak: RL.6220.9.1.2016 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie i zawiadomiono strony o planowanym przedsięwzięciu. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Urzędu, sołectw Stary Toruń i Górsk, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353 ze zm.), pismem znak: RL.6220.9.2.2016 z dnia 20.04.2016 r., Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią znak N.NZ.40.2.6.4.2016 z dnia 9 maja 2016 r. /data wpływu: 16.05.2016 r./ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią znak: WOO.4240.358.2016.DM.3 z dnia 29 czerwca 2016 r. /data wpływu 4.07.2016 r./ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia oraz Górska, gmina Zławieś Wielka nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii właściwych organów, postanowieniem znak: RL.6220.9.3.2016 z dnia 11 lipca 2016 r., Wójt Gminy Zławieś Wielka stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy częściowo istniejącej infrastruktury, do której zostaną dołączone nowo projektowane odcinki sieci. Sieć projektowana jest jako grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przepompowniami. Umieszczona będzie przede wszystkim w obrębie istniejącego pasa drogowego, o nawierzchni bitumicznej i z kruszywa.

Do budowy rurociągu planuje się użyć rury z tworzyw sztucznych – PCW, PP, GRP o średnicach 80 – 300 mm, studnie rewizyjne betonowe lub z tworzywa sztucznego o średnicy min. 1000 mm, które zostaną wyposażone we włazy typu ciężkiego (żeliwne). Łączna długość kanalizacji sanitarnej w ramach planowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 12 km, natomiast powierzchnia odtwarzanych nawierzchni drogowych wyniesie ok. 3 ha.

Ścieki z projektowanej sieci kanalizacyjnej, poprzez istniejący kolektor, zostaną skierowane do oczyszczalni ścieków w Toruniu, która ma wystarczającą przepustowość na ich przyjęcie i oczyszczenie.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach pól i łąk oraz obszarze zabudowy jednorodzinnej. Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycję stwierdza się pokrycie szatą roślinną w ilości nie przekraczającej 5% powierzchni.

Powierzchnia terenu na którym zlokalizowana będzie inwestycja wynosi ok. 15 ha. W stanie istniejącym  na terenie planowanego przedsięwzięcia, czyli w pasie drogowym przebiega droga, która zostanie przebudowana w związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej z wpięciami do istniejących kanałów zbiorczych grawitacyjnych i tłocznych.

W przypadku wystąpienia kolizji uzbrojenia istniejącego z projektowanym, w miejscach kolizji infrastruktura techniczna zostanie przebudowana.

Realizacja przedsięwzięcia w niewielkim stopniu wpłynie na istniejący stan zagospodarowania terenu. Ułożenie rurociągów przewiduje się w wykopach otwartych, które po ułożeniu rurociągów i sprawdzeniu ich szczelności zostaną zasypane odpowiednim zagęszczeniem gruntu, a powierzchnia terenu przywrócona do pierwotnego stanu. Wykopy będą wykonywane mechanicznie i ręcznie.

Kanalizacja jest inwestycją liniową nie zajmującą powierzchni terenu w fazie użytkowania.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Oddziaływanie planowanej budowy sieci kanalizacyjnej nie będzie w sposób wymierny kumulować się z oddziaływaniem innych obiektów. Stwierdzono, że w bezpośrednim otoczeniu omawianej inwestycji nie są planowane zamierzenia o analogicznym profilu i skali. Ze względu na zakres planowanej inwestycji oraz brak innych zamierzeń w obszarze oddziaływania omawianego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych

Nie będą wykorzystywane zasoby naturalne. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga usunięcia drzew i krzewów, jak również nie powoduje zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk. Z uwagi na obecność drzew w sąsiedztwie planowanych robót przewidziano działania zabezpieczające przed ich mechanicznym uszkodzeniem i przesuszeniem ich brył korzeniowych.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, mogą wystąpić uciążliwości dla środowiska spowodowane:

  • niewłaściwą eksploatacją maszyn do robot nawierzchniowych,
  • zanieczyszczeniem otoczenia pyłami powstającymi podczas transportu lub zabudowywania materiału nawierzchniowego,
  • zanieczyszczeniem otoczenia materiałami nawierzchniowymi.

Czynnikiem mogącym niekorzystnie wpływać na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia będą hałas i wibracje spowodowane pracą sprzętu mechanicznego. Uciążliwości z tym związane będą krótkotrwałe, a ponadto prace zamierza się prowadzić w porze dziennej, tj. 6.00-22.00.

Podczas prowadzonych prac można spodziewać się lokalnych zanieczyszczeń pyłowych podczas transportu materiału i wykonywania prac ziemnych  oraz gazowych w postaci spalin emitowanych przez sprzęt mechaniczny. Będą to jednak uciążliwości czasowe, które znikną wraz z zakończeniem budowy.

Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód jest ryzyko zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z awaryjnych wycieków paliw z maszyn budowlanych wykorzystywanych w trakcie budowy rurociągów. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace przeprowadzone zostaną w oparciu o sprzęt sprawny technicznie dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne. Nie dopuszcza się wycieku substancji ropopochodnych. Sprzęt będzie przechowywany i tankowany poza placem budowy.

Odpady na etapie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie i niezwłocznie usuwane z terenu budowy – przekazywane do odzysku, a następnie unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwianie.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Inwestycja nie wiąże się z realizowaniem przedsięwzięcia na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości  znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W związku z powyższym nie ma konieczności określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Inwestycja nie będzie zlokalizowana  na terenie obszarów wodno – błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód.

b) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Część działek planowanego przedsięwzięcia położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – Dybowska Dolina Wisły PLH040011, obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.

Inwestycja nie wiąże się z ingerencją w ww. obszary chronione, a także nie powoduje naruszenia siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono ww. obszary. Ponadto przedsięwzięcie nie powoduje zagrożeń określonych w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 1184) zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dybowska Dolina Wisły PLH040011 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 812 ze zm.).              

c) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039 oraz PLGW200044, zaliczanych do regionu Dolnej Wisły. Rozpatrywana JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW20001729166, tj. Dolny Kanał, zaliczany do regionu wodnego Dolnej Wisły, który posiada status silnie zmienionej części wód powierzchniowych. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie przyczyni się do zmiany obecnego stanu ekologicznego JCWP.

d) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Na terenie inwestycji nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

e) gęstość zaludnienia,

Na terenie gminy gęstość zaludnienia wynosi ok. 75 mieszkańca na km2 (wg danych GUS stan na dzień 31 XII 2014 r.)

f) obszary przylegające do jezior

Nie występują na przedmiotowym terenie.

g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Nie występują na analizowanym terenie.

  1. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar  geograficzny oraz  ludność.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na elementy przyrodnicze

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w związku z  realizacją i eksploatacją   przedsięwzięcia, ze względu na jego charakter i skalę, nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie istotnie negatywnie  oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja nie obciąży istniejącej infrastruktury technicznej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą występować przekształcenia terenu wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do wykonania inwestycji. Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie ograniczone do minimum.

 d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę usytuowanie oraz skalę zamierzenia, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Okres budowy nie będzie miał negatywnego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Plac budowy będzie wyposażony w urządzenia sanitarne bezodpływowe, opróżniane przez uprawnione podmioty. Zadanie ma na celu poprawę stanu wód poprzez zebranie ścieków w szczelny system kanalizacyjny i  odprowadzenie ich do oczyszczalni w Toruniu. Realizacja zamierzenia pozwoli na stopniowe polepszenie stanu wód powierzchniowych oraz zabezpieczy wody podziemne przed degradacją powodowaną wyciekami nieszczelnych szamb.

Na etapie eksploatacji i funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów.

Przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.

Nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji. Przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływania na klimat, nie przyczyni się do powstania nowych źródeł emisji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi.

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami osuwisk i zagrożenia podtopieniami.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny, a inwestycja nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu jakości środowiska. Teren przedsięwzięcia nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach planowanego przedsięwzięcia brano pod uwagę 2 warianty, tj. wariant „0” oznaczający brak realizacji przedsięwzięcia oraz wariant I, czyli realizację przedsięwzięcia, zgodnie z omówionymi założeniami. Niepodejmowanie przedsięwzięcia spowodowałoby pozostawienie sieci kanalizacyjnej w stanie obecnym i dalsze korzystanie z indywidualnych zbiorników bezodpływowych przez mieszkańców terenów objętych inwestycją. W przypadku odstąpienia od planowanej budowy, brak systemu kanalizacji sanitarnej będzie powodował nadal negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne w obszarze inwestycji – możliwość przedostawania się związków biogennych i mikroorganizmów do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Ponadto postępująca urbanizacja tych terenów będzie powodowała narastanie problemu.

Realizacja inwestycji zgodnie z wariantem przyjętym przez Inwestora, umożliwi podłączenie posesji do sieci kanalizacji sanitarnej, co wyeliminuje negatywny wpływ na środowisko ścieków bytowych następujący w wyniku ich niekontrolowanego przesiąkania. Tereny zostaną przygotowane na postępującą urbanizację poprzez stworzenie możliwości podłączania nowo budowanych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.

Po przeanalizowaniu, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych tut. organ uznał, że przyjęte rozwiązania zapewnią ochronę środowiska zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe  na uwadze należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Niniejsza decyzja traci ważność po upływie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli inwestycja realizowana jest etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wójt Gminy Zławieś Wielka

Jan Surdyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>