Obwieszczenie RL.6220.7.8.2017 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249.

Zławieś Wielka, dnia 25 kwietnia 2017 r.

RL.6220.7.8.2016

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Wójt Gminy Zławieś Wielka PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim przewidzianej do realizacji w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gm. Zławieś Wielka od km 0+000 do km 1+983 DW 249 oraz Solec Kujawski, gm. Solec Kujawski od km 1+983 do km 2+582 DW 249, do tut. Urzędu wpłynęło uzupełnienie do  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora z dnia 15 marca 2016 r. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.

Wójt Gminy postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 r., znak: RL.6220.7.3.2016 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu.

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, (pokój 3, w godz. 8.00 – 14.00) w terminie 30 dni /tj. w dniach 26.04.2017 r. – 26.05.2017 r. włącznie/.

W ww. terminie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka. Uwagi i wnioski złożone po upływie 30-dniowego terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>