Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegająca na budowie sieci energetycznej - linii kablowej SN 15 kV w miejscowości Górsk

                                             Zławieś Wielka, 18 kwietnia 2018 r.

 DECYZJA Nr BD.6733.30.2017

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53 ust. 1, 3, 4, pkt 9, 11, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2017 r,  Pana Przemysława Proczek, BIURO PROJEKTOWO INŻYNIERYJNE PRO-ELEKTRO ul. H. Marusarzówny 1/15, 85-794 Bydgoszcz, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej – linii kablowej SN 15 [kV], na działce o nr ewid. 102 położonej w obrębie Górsk, gm. Zławieś Wielka,

po uzgodnieniu z:
 1. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi (w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego) - postanowienie O.BY.Z-3.4351.32.AP.2018 z dnia 02.03.2018 r.,
 2. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 11 ustawy (w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, 2180 w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) – decyzja GD.RPP.611.1238.2018.BPL z dnia 09.03.2018 r.

ustalam lokalizację inwestycji celu  publicznego

polegającą na budowie sieci energetycznej – linii kablowej SN 15 [kV], na działce o nr ewid. 102 położonej w obrębie Górsk, gm. Zławieś Wielka.

 1. Rodzaj inwestycji: budowa obiektu infrastruktury technicznej – budowa sieci energetycznej - linii kablowej SN 15 [kV] w obrębie Górsk.
 1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
 2. a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
  • budowa sieci energetycznej - linii kablowej SN 15 [kV]:
  • linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 o średnicy żyły 36,0 mm,
  • kabel układany na głębokości: do 1,0 m,
  • długość planowanej inwestycji: do 19,0 m,
  • pod drogą kabel będzie układany w rurze ochronnej o średnic zewnętrznej 160,0 mm,
  • przejście pod drogą krajową wykonać bezrozkopowo w rurze ochronnej (na głębokości min. 1,5 m poniżej jezdni), bez uszkodzenia jezdni. Rurę ochronną ułożyć co najmniej na szerokości pasa drogowego,
 • wykopy montażowe usytuować poza pasem drogowym,
 • roboty w pasie drogowym i znakować i prowadzić w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości ruchu pojazdów i pieszych. Projekt oznakowania zatwierdzić w tutejszym Oddziale. Materiałów i urządzeń nie składować w pasie drogi krajowej,
 • po zakończeniu prac – terenu przywrócić do stanu poprzedniego,
 • w pasie drogowym nie lokalizować żadnych dodatkowych obiektów i urządzeń (włazy, kanały itp), poza wskazanymi w załączniku graficznym,
 • prace należy prowadzić przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
 • Inwestor będzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzonych robót,
 • Wszelkie ewentualne szkody powstałe podczas Realizacji inwestycji i po jej zakończeniu oraz koszty ich naprawy pokryje Inwestor,
 • Jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagać przełożenia kabla, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel (art. 39, ust. 5 ustawy o drogach publicznych),
 • Po zakończeniu prac – teren pasa drogowego uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniego, po uzgodnieniu z GDDKiA Rejon Toruń,
 • parametry projektowanej inwestycji powinny być zgodne z projektem technicznym,
 • instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2015 poz. 1422),
 • instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty,
 • przyłączane urządzenia powinny posiadać wymagane odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku,
 • istniejące rowy melioracyjne i rurociągi powinny zostać zachowane, a realizacja przedmiotowej inwestycji nie może pogorszyć ich stanu technicznego,
 • inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016, poz. 124) oraz Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440),
 • projekt techniczny winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych,
 1. ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 • inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku, z czym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,
 • w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
 • planowana inwestycja położona jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody oraz ochroną konserwatorską,
 • w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
 • przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
 • jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
 • w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych,
 1. c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
 • włączenie projektowanego odcinka infrastruktury technicznej w istniejącą sieć na warunkach wydanych przez dysponenta sieci,
 • od istniejących mediów infrastruktury technicznej zachować normatywne odległości, a w przypadku ewentualnych kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, dopuszcza się przebudowę poza teren inwestycji za zgodą i na warunkach gestorów sieci.
 1. d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
  • chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich.
 1. Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

 UZASADNIENIE

W dniu 14.12.2017 r. Pan Przemysław Proczek, BIURO PROJEKTOWO INŻYNIERYJNE PRO-ELEKTRO, ul. H. Marusarzówny 1/15, 85-794 Bydgoszcz, wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej – linii kablowej SN 15 [kV], na działce o nr ewid. 102 położonej w obrębie Górsk, gm. Zławieś Wielka. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w dniu 11 stycznia 2018 r. zawiadomiono strony biorące udział w postępowaniu w przedmiotowej sprawie o wszczęciu postępowania. Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z tym, że teren przedmiotowej inwestycji jest przyległy do pasa drogowego decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję wydaje się po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Analizując wniosek oraz ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka (przyjętego Uchwałą nr IX/47/2011 Rady Gminy z dnia 19 października 2011r.) Wójt Gminy Zławieś Wielka stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji. Na podstawie art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) powyższą inwestycję zalicza się do inwestycji celu publicznego. W związku z tym, że dla terenu objętego inwestycją gmina Zławieś Wielka nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt decyzji przygotowała mgr Anna Pilżys - Gezela posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszono przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, a inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy inwestycja zawiadomiono na piśmie. W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2017 poz. 1257), pismem z dnia 15 marca 2018 r., zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania. Przed wydaniem decyzji umożliwiono każdej ze stron wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów. Żadna ze stron nie wniosła uwag ani sprzeciwu.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Toruniu. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • niniejszą decyzję o warunkach zabudowy.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja traci ważność, jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127 a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik tekstowy do decyzji nr BD.6733.30.2017

 

Wyniki analizy

funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

 1. Analizowany obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposób ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy określony powinien być w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 1. Na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) dokonano analizy:
 • warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych:
 • inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku, z czym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • trasa zamierzenia nie znajduje się w strefie ochrony terenów górniczych, terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych,
 • trasa inwestycji nie znajduje się na terenie zamkniętym,
 • inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
 • planowana inwestycja położona jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody oraz ochroną konserwatorską,
 • przedsięwzięcie nie oddziałuje negatywnie na obszary Natura 2000.
 • stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji: na terenie działki nr 102, położonej w obrębie Górsk występują grunty klasy dr,
 1. Wnioski do projektu decyzji:
  • budowa sieci energetycznej - linii kablowej SN 15 [kV]:
  • linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 o średnicy żyły 36,0 mm,
  • kabel układany na głębokości: do 1,0 m,
  • długość planowanej inwestycji: do 19,0 m,
  • pod drogą kabel będzie układany w rurze ochronnej o średnic zewnętrznej 160,0 mm,
  • przejście pod drogą krajową wykonać bezrozkopowo w rurze ochronnej (na głębokości min. 1,5 m poniżej jezdni), bez uszkodzenia jezdni. Rurę ochronną ułożyć co najmniej na szerokości pasa drogowego,
 • wykopy montażowe usytuować poza pasem drogowym,
 • roboty w pasie drogowym i znakować i prowadzić w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości ruchu pojazdów i pieszych. Projekt oznakowania zatwierdzić w tutejszym Oddziale. Materiałów i urządzeń nie składować w pasie drogi krajowej,
 • po zakończeniu prac – terenu przywrócić do stanu poprzedniego,
 • w pasie drogowym nie lokalizować żadnych dodatkowych obiektów i urządzeń (włazy, kanały itp), poza wskazanymi w załączniku graficznym,
 • prace należy prowadzić przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
 • Inwestor będzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzonych robót,
 • Wszelkie ewentualne szkody powstałe podczas Realizacji inwestycji i po jej zakończeniu oraz koszty ich naprawy pokryje Inwestor,
 • Jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagać przełożenia kabla, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel (art. 39, ust. 5 ustawy o drogach publicznych),
 • Po zakończeniu prac – teren pasa drogowego uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniego, po uzgodnieniu z GDDKiA Rejon Toruń,
 • parametry projektowanej inwestycji powinny być zgodne z projektem technicznym,
 • instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2015 poz. 1422),
 • instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty,
 • przyłączane urządzenia powinny posiadać wymagane odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku,
 • istniejące rowy melioracyjne i rurociągi powinny zostać zachowane, a realizacja przedmiotowej inwestycji nie może pogorszyć ich stanu technicznego,
 • inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016, poz. 124) oraz Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440),
 • projekt techniczny winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych.
Stan faktyczny i prawny:

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. 102 położoną w obrębie Górsk, gm. Zławieś Wielka.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowała mgr Anna Pilżys - Gezela posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>