Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

      30 stycznia 2019 r.

     WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. 

 Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)  zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 7 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r. (włącznie) do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (zmiana dotyczy obszaru położonego w m. Pędzewo) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7,  87-134 Zławieś Wielka, pok. nr 5. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, w terminie wyłożenia oraz 21 dni następujących po zakończeniu okresu wyłożenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka. Z UPOWAŻNIENIA  WÓJTA GMINY                                                                                    ZASTĘPCA WÓJTA                                                                                     KRZYSZTOF RAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>