Postanowienie RL.6220.3.3.2016 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej- żwiru ze złoża CZARNE BŁOTO III (Czarne Błoto dz. nr 256/2 i 260)

Zławieś Wielka, dnia 16 marca 2016 r.
RL.6220.3.3.2016
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64. ust. 1, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. /wpływ do tut. urzędu 08.01.2016 r./, złożonego przez ZPK SNAKE s.c. (...):
postanawiam
1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża CZARNE BŁOTO III – inwestycja przewidziana do realizacji na terenie części działek nr ewid. 256/2 i 260 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka 2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ustęp 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) 3. Ponadto zakres raportu powinien obejmować: 1)  analizę zgodności z przepisami określonymi w Uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom., poz 2575); 2)  inwentaryzację przyrodniczą wykonaną w pełnym cyklu aktywności biologicznej na obszarze oddziaływania bezpośredniego (wynikającego z faktu zajęcia terenu) i pośredniego (np. ewentualnych odwodnień), w szczególności odnoszącej się do: a) występujących siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin związanych z ekosystemami lądowymi i terenów podmokłych, b)  ornitofauny, w tym populacji gatunków ptaków lęgowych oraz migrujących, c)  chiropterofauny, w tym populacji rozrodczych, d)  herpetofauny, e)  owadów, w tym gatunków chronionych związanych między innymi z terenami podmokłymi, leśnymi, łąkowymi i nieużytkami; 3)  metodykę wraz z terminami prowadzonych badań terenowych; 4) analizę wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu dla zachowania stwierdzonych populacji roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych i korytarzy migracji w odniesieniu do terenów otaczających obszar planowanej inwestycji; 5) analizę oddziaływania na stwierdzone gatunki i siedliska przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych, a także na różnorodność biologiczną; 6)  określenie zasięgu leja depresji, ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na warunki hydrologiczne analizowanego terenów oraz gruntów sąsiadujących. Należy także przeanalizować możliwość wystąpienia zagrożenia polegającego na powstaniu sztucznej bazy drenażu w postaci głębokiego zbiornika poeksploatacyjnego; 7) przedstawienie wariantu inwestycji uwzględniającego uwarunkowania przyrodnicze obowiązujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, w tym zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przyrożnych i nadwodnych, zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu oraz zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry; 8)  analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej; 9)  analizę oddziaływania skumulowanego ze znajdującymi się w sąsiedztwie przedsięwzięciami w odniesieniu do siedlisk, gatunków, różnorodności biologicznej i stosunków wodnych; 10) działania minimalizujące negatywny wpływ realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia oraz kompensacyjne w przypadku znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt lub cennych siedlisk przyrodniczych, a także różnorodności biologicznej i krajobrazu; 11)  parametry złoża, uzyskane w wyniki prac przeprowadzonych na podstawie koncesji na rozpoznawanie i poszukiwanie złoża kopaliny (w tym zasoby złoża, miąższości, warunki zalegania) oraz mapę z zaznaczonym terenem eksploatacji, gdzie udokumentowano zasoby; 12)  przewidywany okres funkcjonowania kopalni; 13)  dokumentację przedstawiającą identyfikację obszarów chronionych przed hałasem, którą przeprowadza się na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku, na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.). Właściwy miejscowo organ winien wówczas dokonać oceny, czy tereny położone w obszarze oddziaływania inwestycji należą do rodzajów terenów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014r. poz. 112). Ponadto należy odnieść się do planowanej zabudowy, tj. wymienić wydane warunki zabudowy, pozwolenia na budowę itp.; 14)  charakter najbliższej zabudowy chronionej przez hałasem: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa; 15) oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny (wykonanie analizy akustycznej wraz z załącznikami graficznymi dla sytuacji bez i z wykonaniem wału z nakładu), z dodatkowym uwzględnieniem: a)  opisu aktualnego stanu klimatu akustycznego, b)  przyjętych założeń i danych wejściowych do obliczeń, c)  zabezpieczeń przeciwhałasowych (m.in. charakterystyka i usytuowanie wałów z nadkładu wraz z przeanalizowaniem wariantu zastosowania wału od strony najbliższej zabudowy chronionej akustycznie); 16)  wskazanie natężenia ruchu i drogi wywozu kruszywa, z rozpatrzeniem wszystkich możliwych wariantów oddalających ją od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie; 17) przeanalizowanie konieczności wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu (ewentualnie uzasadnienie jej braku), z podaniem propozycji lokalizacji punktów pomiarowych; 18)  przeanalizowane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów, w tym wpływ na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w odniesieniu do zagospodarowania terenów sąsiednich, z uwzględnieniem: a)  uciążliwości związanej z emisją pyłów w porze suchej i wietrznej, b) drogi wywozu kruszywa, przy konieczności maksymalnego jej oddalenia od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, c)   przewidywanego natężenia i ładowności środków transportu kruszywa, d) oddziaływania skumulowanego związanego z oddziaływaniami tego samego typu, przechodzącymi od sąsiadujących przedsięwzięć (również planowanych), biorąc pod uwagę zarówno fazę realizacji jak i eksploatacji; 19) analizę oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu (mityzacja i adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Badając, czy przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębienia zmian klimatu należy uwzględnić m.in. następujące elementy: a) bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie (np. dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan lub inne gazy cieplarniane objęte Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), w tym np. technologie, wytwarzanie odpadów, wylesienie (utrata siedlisk powodujących sekwestrację węgla), transport towarzyszący przedsięwzięciu, b)  działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych (np. zalesienie, zmiana sposobu użytkowania terenu, ochrona terenów zielonych, podmokłych) c) działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych (np. technologie, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu/odzysku) 20) informację, czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu, należy przy tym uwzględnić elementy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze; 21)  lokalizację i organizację zaplecza technicznego i socjalnego; 22) gospodarkę wodno-ściekową i odpadową na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji kopalni; 23) usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby oddziaływać, a także wskazanie czy i w jaki sposób planowana kopalnia kruszywa będzie oddziaływać na te cele; 24) możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego z istniejącymi w sąsiedztwie i planowanymi kopalniami kruszywa, również w odniesieniu do stosunków wodnych; 25)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z projektowanym przedsięwzięciem.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia  18 grudnia 2015 r. ZPK SNAKE s.c. (...), wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża CZARNE BŁOTO III. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr ewid. 256/2 i 260 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka. Po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu zawiadomieniem, znak: RL.6220.3.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. oraz podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Czarne Błoto  oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy:  www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl. Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem obwieszczenie zostało przesłane pocztą. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 tekst jednolity ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ.42.6.1.2016 z dnia 4 lutego 2016 r. uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4240.63.2016.BW z dnia 5 lutego 2016 r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 40 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 71) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko jest przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit 1, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: -   tiret trzecie – na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż100 m od nich, -  tiret czwarte – na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ustawy o ochronie przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, -  tiret siódme – jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową. Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, nie jest obecnie użytkowany, złoże położone jest poza zwartą zabudową. Powierzchnia nieruchomości objętej inwestycją wynosi  łącznie 8,59 ha, z czego powierzchnia złoża zajmuje 1,99 ha, którą stanowią łąki klasy V i VI oraz grunty pod rowami W-ŁVI Teren inwestycji od strony północno-zachodniej przylega do terenów leśnych, natomiast od strony południowo-wschodniej, północno-wschodniej i północno-zachodniej do terenów rolno-łąkowych. Obszar złoża znajduje się poza zwartą zabudową wsi. Najbliższe zabudowania, tj. kurniki przemysłowe znajdują się w odległości 55 m od granicy złoża, zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości powyżej 250 m od granicy terenu przedsięwzięcia. Teren planowanej inwestycji stanowią łąki, w sąsiedztwie znajdują się zbiorniki wodne. Na terenie inwestycji nie występują obszary podmokłe oraz inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości zostały przekroczone, nie występują  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior i ochrony uzdrowiskowej. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są lasy i obszary, które mogą wymagać specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, czy też ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Dojazd do terenu złoża możliwy jest gminną drogą gruntową, która stanowi północną granicę działki 256/2. Droga gminna łączy się następnie z asfaltową drogą krajową nr 80 (Toruń-Bydgoszcz). Ta sama droga wykorzystywana jest również, z celu dojazdu do złóż znajdujących się w obrębie działki 256/2, tj. CZARNE BŁOTO IA, IB i II. Powierzchnia złoża wynosi 1,99 ha, jego zasoby określono na 457 000 Mg, piaszczysta seria złoża posiada miąższość 12,0 – 14,1 m (średnio 13,1 m)  i zalega pod nakładem o grubości 0,5 – 1,6 m p.p.t. Zaprojektowano jednopiętrowy system eksploatacji złoża. Po wydobyciu suchej części złożą, eksploatowana będzie część zawodniona. Eksploatacja spod lustra wody odbywać się będzie bez odwadniania złoża. Urobek wydobyty z warstwy zawodnionej będzie składowany wzdłuż frontu eksploatacyjnego,  na tymczasowych pryzmach, z których woda będzie się odsączać i spływać grawitacyjnie do złoża. Podczas eksploatacji kruszywa wykorzystywany będzie ciężki sprzęt: koparka, spychacz ładowarka, samochody ciężarowe o ładowności 10 – 25 ton do wywozu urobku. Prace przy wydobyciu prowadzone będą w godzinach 600 – 2000, wielkość wydobycia nie przekroczy 20 000m3/rok. Po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zostanie zrekultywowane w postaci stawu ziemnego (grunty rolne położone pod wodą), kierunek rekultywacji zostanie ustalony ze Starostą Toruńskim. Działalność kopalni jest źródłem hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z pracy urządzeń wydobywczych i środków transportu. Emisje nie będą przekraczać jednak dopuszczalnych norm. Nie przewiduje się wytwarzania i składowania odpadów niebezpiecznych. Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują przepisy określone w Uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom., poz 2575), a także na terenie Północno-Centralnego Korytarza Ekologicznego wyznaczonego przez IBS PAN pn. Wschodnia Dolina Noteci. Na ww. obszarze chronionego krajobrazu obowiązuje m.in. zakaz realizacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie zaznacza się, że w myśl art. 24 ust 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody i krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. W związku z powyższym nałożono obowiązek sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto na Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej wprowadzono szereg zakazów, z których w przedmiotowej sprawie istotne znaczenie mają: zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych oraz zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor i legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej iskry. W przywołanej Uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wprowadzono odstępstw od wymienionych zakazów. Na postawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono możliwości zastosowania odstępstw od zakazów występujących na obszarze chronionego krajobrazu, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Raport powinien wskazywać czas funkcjonowania kopalni oraz termin rekultywacji i jej założenia. Działalność kopalni kruszywa jest źródłem hałasu i emisji do powietrza, pochodzących z pracy urządzeń wydobywczych i środków transportu. Z związku z tym, mając na uwadze skalę zamierzenia, raport o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany. Należy w nim omówić sposób zagospodarowania terenu, planowane kierunki wywozu kopaliny, a także przeanalizować oddziaływanie zamierzenia na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w odniesieniu do zagospodarowania terenów sąsiednich. Do raportu należy dołączyć dokumentację przedstawiającą identyfikację obszarów chronionych przez hałasem, którą przeprowadza się na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Właściwy miejscowo organ winien wówczas dokonać oceny, czy tereny położone w obszarze oddziaływania inwestycji należą do rodzajów terenów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Ponadto należy odnieść się do planowanej zabudowy, tj. wymienić wydane warunki zabudowy, pozwolenia na budowę itp. oraz określić charakter najbliższej zabudowy chronionej przez hałasem (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa) i opisać aktualny stan klimatu akustycznego. Raport powinien zawierać analizę konieczności zastosowania zabezpieczeń rozprzestrzeniania się hałasu lub uzasadnienie jej braku. Należy również przeanalizować konieczność wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu wraz z podaniem propozycji lokalizacji punktów pomiarowych (ewentualnie uzasadnić brak takiej konieczności). Trzeba odnieść się do kwestii uciążliwości związanej z emisją pyłów (także emisji wtórnej) w porze suchej i wietrznej, w tym przeanalizować działania minimalizujące, a także ograniczające te uciążliwości w stosunku do najbliższych zabudowań. Raport powinien zawierać analizę oddziaływań przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W związku z tym, w dokumentacji konieczne jest opisanie bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych, m.in. powodowanych przez przedsięwzięcie, transport towarzyszący przedsięwzięciu, a także przedstawienie działań ograniczających tą emisję. Ponadto należy przeanalizować możliwe do zastosowania działania wpływające na łagodzenie zmian klimatu, np. odpowiednia organizacja transportu, ochrona zieleni znajdującej się na terenie inwestycji, a także działań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Ważna jest także analiza, czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu. Należy przy tym uwzględnić elementy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze. Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej www.klimada.mos.gov.pl dostępny jest „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” poradnik opracowany został przez Ministerstwo Środowiska, zawiera zbiór zasad, wskazówek, jak i również metodologię obliczeń uwzględniając zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych mogących w dużym stopniu oddziaływać na środowisko. W przygotowanym raporcie koniecznie jest również omówienie prawdopodobnych konfliktów społecznych, które mogą powstać na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Raport powinien zawierać ponadto dane uzyskane na etapie rozpoznawania i dokumentowania złoża, w tym informacje, jakie są jego zasoby, miąższość i warunki zalegania, rodzaj kopaliny, punkt piaskowy, a także hydrogeologiczne i techniczne warunki wydobycia itp. Eksploatacja złoża niesie ryzyko zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych, dlatego raport powinien wskazać usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłoby oddziaływać zgodnie z art. 38d, 38e, 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm), w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także podać , czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele. Konieczne jest również wskazanie lokalizacji oraz organizacji zaplecza technicznego i socjalnego, a także omówienie gospodarki wodno-ściekowej oraz opadowej na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji kopalni, w tym wskazanie rodzajów odpadów, sposobów oraz miejsc ich magazynowania, a także dalszego postępowania z nimi. Należy także ustosunkować się do możliwego skumulowanego oddziaływania omawianej inwestycji z istniejącymi w sąsiedztwie i planowanymi kopalniami kruszywa, również w odniesieniu do stosunków wodnych. Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). W związku z powyższym oraz po przeanalizowaniu zapisów art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227), a więc zbadaniu: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz po przeanalizowaniu rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej - organ prowadzący tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił że istnieje potrzeba sporządzenia raportu i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>