Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.zlawies.pl/ Ogłoszenie nr 75028 - 2017 z dnia 2017-04-27 r. Zławieś Wielka: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zławieś Wielka, krajowy numer identyfikacyjny 87111876700000, ul. ul. Handlowa 7, 87134 Zławieś Wielka, woj. , państwo Polska, tel. 056 6780913, 6780982, e-mail ugzlawies@wp.pl, faks 678-09-66. Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.zlawies.pl/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak http://www.bip.zlawies.pl/ Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak http://www.bip.zlawies.pl/ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiaącego Adres: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” Numer referencyjny: ZP34.271.25.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w miejscach wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ na podstawie zasad opisanych w programie funkcjonalno – użytkowym, na terenie Gminy Zławieś Wielka. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Realizacja zadania inwestycyjnego w części 1 dotyczącej kolektorów słonecznych polega na: • zaprojektowaniu instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi w 30 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Zławieś Wielka, • dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji kolektorów słonecznych w ww. budynkach, • wykonaniu w 30 budynkach kompletnych instalacji kolektorów słonecznych obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów słonecznych płaskich, podgrzewaczy wody z armaturą kontrolno-pomiarową oraz pełną automatyką, • wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, • przeprowadzeniu płukania i prób całej instalacji kolektorów słonecznych oraz napełnienie instalacji czynnikiem solarnym, • podłączeniu do wykonanych instalacji kolektorów słonecznych (zasobnika c.w.u.) do istniejących źródeł ciepła w celu zbilansowania ciepła niezbędnego do przygotowania c.w.u., a w razie jego braku, zamontowanie grzałek elektrycznych o właściwej mocy, doboru mocy dokonuje Wykonawca. W przypadku konieczności montażu pompy obiegowej ładującej górną wężownice zakup i dostawa pompy po Wykonawcy, • zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, • przeprowadzeniu rozruchu instalacji kolektorów słonecznych, • opracowanie instrukcji obsługi instalacji kolektorów słonecznych, • przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji kolektorów słonecznych. 2.2. Realizacja zadania inwestycyjnego w części 2 dotyczącej instalacji fotowoltaicznych polega na: • zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi składnikami i włączeniem do instalacji budynku, • dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej w ww. budynkach, • wykonaniu w 33 obiektach kompletnych instalacji kolektorów fotowoltaicznych obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów fotowoltaicznych, falownik, niezbędną instalację elektryczną, • wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, • przeprowadzeniu prób całej instalacji oraz niezbędne pomiary, • przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej, • opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej, • przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej, • przygotowanie techniczne instalacji do złożenia przez właściciela nieruchomości poprawnego zgłoszenia mikroinstalacji u właściwego OSD. 2.3. Realizacja zadania inwestycyjnego w części 3 dotyczącej pomp ciepła polega na: • zaprojektowaniu instalacji z powietrzną pompą ciepła w 6 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Zławieś Wielka, • dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji z pompą ciepła w ww. budynkach, • wykonaniu w 6 budynkach kompletnych instalacji pomp ciepła obejmujących współpracujący automatycznie system pompy ciepła z armaturą kontrolno-pomiarową oraz pełną automatyką, • wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, • zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, • przeprowadzeniu rozruchu instalacji • opracowanie instrukcji obsługi instalacji • przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji z pompą ciepła. 2.4. Zamawiający zgodnie z art. 36aa. 1 ustawy Pzp., dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na: • Część nr 1 - zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 30 budynkach znajdujących się na terenie Gminy Zławieś Wielka w ramach realizacji projektu: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] • Część nr 2 - zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych na 33 budynkach mieszkalnych w ramach realizacji projektu: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] • Część nr 3 - zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w 6 budynkach mieszkalnych w ramach realizacji projektu: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] 2.5. Szczegółowy zakres prac został ujęty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w istotnych postanowieniach umowy, na podstawie załącznika nr 8 – lista instalacji. 2.6. Tam gdzie w SIWZ w tym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z PFU oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ w tym PFU. 2.7. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 2.8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.9. W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 2.10. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez uwag) – wynosi co najmniej: 2.10.1. W ramach Części nr 1: • Kolektor słoneczny z selektywnym pokryciem absorbera – 10 lat, • Zbiornik solarny c.w.u. z anodą tytanową – min-5 lat, • Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia (grupa pompowa . naczynia przeponowe i sterownik)– min- 5 lat. 2.10.2. W ramach Części nr 2: • Panele fotowoltaiczne – 10 lat, • Inwerter- min. 3 lata, • Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – min. 5 lat. 2.10.3. W ramach Części nr 3: • pompa ciepłej wody użytkowej z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem wody – min. 3 lat, • Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – min. 5 lat 2.10.4. Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości obowiązuje Wykonawcę w przypadku wad powstałych na skutek: • zaników napięcia, • obciążenia śniegiem, • gradobicia, • skoków napięcia w sieci budynku, • braku możliwości w odbiorze ciepła. • nieprawidłowej obsługi urządzeń, Wymagany termin rękojmi jest zgodny z Kodeksem Cywilnym. 2.11. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 166 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia czynności polegające na wykonaniu robót budowlano – montażowych określonych w Programie Funkcjonalno – stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.12. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy Pzp. 2.13. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] II.5) Główny kod CPV: 45300000-0 Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 09331100-9, 45331000-6, 45330000-9, 09331200-0, 71314100-3, 71320000-7, 71323100-9, 71326000-9, 45300000-0, 45311200-2, 45312310-3, 45315300-1, 45311100-1, 45261215-4 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w wysokości do 30% dla każdej części Zamówienia podstawowego. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 31/05/2018 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą się: sytuacją ekonomiczną lub finansową. Część nr 1: Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 150 000,00 zł.(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Część nr 2: Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500 000,00 zł.(słownie: pięćset tysięcy złotych) Część nr 3: Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie. III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: • Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył: Część nr 1: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu minimum 30 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych w ramach jednego zadania w formule „zaprojektuj wybuduj”. Część nr 2: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu minimum 30 kompletnych instalacji fotowoltaicznych, lub co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 35 kWp. Część nr 3: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu minimum 5 kompletnych instalacji pomp ciepła, w ramach jednego zadania w formule „zaprojektuj wybuduj”. lub inne instalacje energii odnawialnej przeznaczone do produkcji ciepłej wody użytkowej o sumarycznej mocy wszystkich na poziomie min. 10kW w ramach jednego zadania w formule „zaprojektuj wybuduj”. • skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: Część nr 1: - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. Część nr 2: - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. Część nr 3: - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Dziale V ust. 1. pkt. 2) lit. A niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust.1 ustawy, 24 ust 5 pkt 1. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika do SIWZ; - oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika do SIWZ; - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt. 2b) SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 2b) SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z warunkiem opisanym w Dziale V ust. 1 pkt 2a) SIWZ III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) - Załącznik nr 7a, 7b lub 7c formularze kalkulacyjne -formularza oferty o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b lub 1c do SIWZ. - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, - dowód wniesienia wadium - w formie kopii, o których mowa w Dziale VIII ust. 6 SIWZ, - dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty. - Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: *zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniany), *sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, *czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy podmiot będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia), *zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, *nazwiska i imiona osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji. - Parafowany załącznik istotne postanowienia umowy SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.1. dla części nr 1- 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 1.2. dla części nr 2 – 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 1.3. dla części nr 3 – 1.000,00zł (słownie jeden tysiąc złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniądza musi być wniesione przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Złejwsi Wielkiej Nr NR 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380,, z dopiskiem na przelewie „wadium w przetargu nieograniczonym na zadaniu: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka”O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium w formach wymienionych w ust. 2 pkt. 2  5 musi być wystawione na Zamawiającego, tj. Gminę Zławieś Wielka 5. Oryginalne dokumenty, wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, muszą być złożone w odrębnej kopercie opisanej „wadium w przetargu nieograniczonym na zadaniu: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka”- oraz oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, u Zamawiającego, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka, w pokoju nr 20 w czasie pracy Zamawiającego o którym mowa w Dziale I SIWZ, do upływu terminu składania ofert. Wykonawca dla celów dowodowych powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium u Zamawiającego. 6. Kopia potwierdzenia zrealizowanego przelewu, o którym mowa w ust. 3, lub kopie dokumentów zdeponowanych u Zamawiającego, o których mowa w ust. 5, muszą być dołączone do oferty jako załącznik nr 1. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, ważne na okres nie krótszy niż okres związania ofertą. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena ofertowa 60 okres gwarancji solar, inwenter, pompa ciepła 10 okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia 10 czas usunięcia wad i usterek 20 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 1.1. W zakresie dotyczącym zmiany danych w wykazie osób i budynków objętych realizacją przedmiotu zamówienia, które powodują zmianę lokalizacji instalacji solarnych w granicach administracyjnych Miasta Kalety pod warunkiem, że zmiana dokonywana jest w danym typie instalacji solarnej/fotowoltaicznej. 1.2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 1.2.1. siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji, itp.), 1.2.2. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy (nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku), 1.2.3. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanym lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 1.2.4. nieprzekazania przez Zamawiającego Wykonawcy części terenu do prowadzenia robót, jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu zakończenia robót budowlanych – przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy, 1.2.5. niewykonania przez właścicieli budynków, w których mają zostać wykonane instalacje solarne/fotowoltaiczne - prac będących w ich gestii, których brak w znacznym stopniu utrudnia lub uniemożliwia przez okres dłuższy niż 14 dni przystąpienie do wykonania przez Wykonawcę instalacji kolektorów słonecznych w tych budynkach, 1.2.6. przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 1.2.7. opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechaniu przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru, właścicieli budynków objętych inwestycją lub inne organy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 1.2.8. dokonania przez Zamawiającego zmian w wykazie osób i budynków objętych realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli uniemożliwiło to Wykonawcy prowadzenie prac, lub w sposób istotny je zakłóciło, 1.2.9. wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji następuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach tj. o okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy. 1.3. W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 1.4. Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane w ofercie osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach odpowiadającym co najmniej warunkom jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zmawiającego. 1.5. Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 1.6. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego. 1.7. Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. 1.8. W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 1.8.1. montażu kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych w/lub na budynkach budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT. W takiej sytuacji stawka 8% zostanie zastosowana tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni, natomiast w pozostałej części należy zastosować stawkę 23%; 1.8.2. montażu kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych poza budynkiem (obiektem budowlanym lub w jego części zaliczonej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), np. na gruncie, budynku gospodarczym. W takiej sytuacji Wykonawca zastosuje stawkę/stawki podatku VAT wynikające z interpretacji uzyskanej od właściwego miejscowo Dyrektora Izby Skarbowej, 1.8.3. działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, w tym m.in.: 2.1. Zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazana osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 2.2. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 2.3. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy – wymagana jest akceptacja Zamawiającego, 2.4. Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 3. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 7. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 09/06/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1. Realizacja zadania inwestycyjnego w części 1 dotyczącej kolektorów słonecznych polega na: • zaprojektowaniu instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi w 30 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Zławieś Wielka, • dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji kolektorów słonecznych w ww. budynkach, • wykonaniu w 30 budynkach kompletnych instalacji kolektorów słonecznych obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów słonecznych płaskich, podgrzewaczy wody z armaturą kontrolno-pomiarową oraz pełną automatyką, • wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, • przeprowadzeniu płukania i prób całej instalacji kolektorów słonecznych oraz napełnienie instalacji czynnikiem solarnym, • podłączeniu do wykonanych instalacji kolektorów słonecznych (zasobnika c.w.u.) do istniejących źródeł ciepła w celu zbilansowania ciepła niezbędnego do przygotowania c.w.u., a w razie jego braku, zamontowanie grzałek elektrycznych o właściwej mocy, doboru mocy dokonuje Wykonawca. W przypadku konieczności montażu pompy obiegowej ładującej górną wężownice zakup i dostawa pompy po Wykonawcy, • zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, • przeprowadzeniu rozruchu instalacji kolektorów słonecznych, • opracowanie instrukcji obsługi instalacji kolektorów słonecznych, • przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji kolektorów słonecznych. • Część nr 1 - zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 30 budynkach znajdujących się na terenie Gminy Zławieś Wielka w ramach realizacji projektu: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0, 71320000-7, 09331100-9, 45331000-6, 45330000-9, 45261215-4, 71314100-3, 71320000-7, 71326000-9, 45300000-0, 45311200-2, 45312310-3, 45315300-1, 45311100-1 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2018 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena ofertowa brutto 60 okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u. 10 okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia 10 czas usunięcia wad i usterek 20 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Realizacja zadania inwestycyjnego w części 2 dotyczącej instalacji fotowoltaicznych polega na: • zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi składnikami i włączeniem do instalacji budynku, • dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej w ww. budynkach, • wykonaniu w 33 obiektach kompletnych instalacji kolektorów fotowoltaicznych obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów fotowoltaicznych, falownik, niezbędną instalację elektryczną, • wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, • przeprowadzeniu prób całej instalacji oraz niezbędne pomiary, • przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej, • opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej, • przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej, • przygotowanie techniczne instalacji do złożenia przez właściciela nieruchomości poprawnego zgłoszenia mikroinstalacji u właściwego OSD. zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych na 33 budynkach mieszkalnych w ramach realizacji projektu: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0, 71320000-7, 45331000-6, 45330000-9, 09331200-0, 71314100-3, 71320000-7, 71323100-9, 71326000-9, 45300000-0, 45311200-2, 45312310-3, 45315300-1, 45311100-1, 45261215-4 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2018 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena oferowana brutto 60 okres gwarancji na inwerter 10 okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia 10 czas usunięcia wad i usterek 20 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 3 Nazwa: Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Realizacja zadania inwestycyjnego w części 3 dotyczącej pomp ciepła polega na: • zaprojektowaniu instalacji z powietrzną pompą ciepła w 6 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Zławieś Wielka, • dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji z pompą ciepła w ww. budynkach, • wykonaniu w 6 budynkach kompletnych instalacji pomp ciepła obejmujących współpracujący automatycznie system pompy ciepła z armaturą kontrolno-pomiarową oraz pełną automatyką, • wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych, • zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, • przeprowadzeniu rozruchu instalacji • opracowanie instrukcji obsługi instalacji • przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji z pompą ciepła. • Część nr 3 - zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w 6 budynkach mieszkalnych w ramach realizacji projektu: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16] 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0, 71320000-7, 45331000-6, 45330000-9, 71314100-3, 71320000-7, 71323100-9, 71326000-9, 45300000-0, 45311200-2, 45312310-3, 45315300-1, 45311100-1 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2018 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena ofertowa brutto 60 okres gwarancji na pompę ciepła ze zbiornikiem 10 okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia 10 czas usunięcia wad i usterek 20 6) INFORMACJE DODATKOWE W dniu 05.12.2017r. Zamawiający wprowadził informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części III - Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie powietrznych pomp ciepła do CWU w 6 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka. W ramach przedmiotowej części postępowania nie wpłynęła żadna oferta. (zawiadomienie w załączeniu).
  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Zławieś Wielka
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 27.04.2017
  • Data składania ofert 10.11.2017
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 10.11.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Numer UZP/TED 75028 - 2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>