„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zławieś WielkaAdres pocztowy: Handlowa 7Miejscowość: Zławieś WielkaKod NUTS: PL613Kod pocztowy: 87-134Państwo: PolskaE-mail: ug[at]zlawies[dot]pl Tel.: +48 566780913Faks: +48 566780913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.bip.zlawies.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka”
Numer referencyjny: ZP34.271.4.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
09331200
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji paneli fotowoltaicznych
2 / 6
w miejscach wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ na podstawie dokumentacji projektowej oraz wytycznychZamawiającego, realizacja na terenie Gminy Zławieś Wielka. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramachprojektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18]
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
09310000
09330000
45317000
45317300
45311100
44112000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Zławieś Wielka
II.2.4)
Opis zamówienia:
• dostarczenie urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót, niezbędnych do wykonaniainstalacji fotowoltaicznej,
• wykonanie w 75 obiektach kompletnych instalacji fotowoltaicznych obejmujących współpracującyautomatycznie system kolektorów fotowoltaicznych, falownik, niezbędną instalację elektryczną,
• wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementówwykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych,
• przeprowadzenie prób całej instalacji oraz niezbędne pomiary,
• przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,
• opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej,
• przekazanie użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadachbezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej,
• przygotowanie techniczne instalacji do złożenia przez właściciela nieruchomości poprawnego zgłoszeniamikroinstalacji u właściwego OSD.
2.1. Szczegółowy zakres prac został ujęty w Projektach Budowlanych, w istotnych postanowieniach umowy, napodstawie załącznika nr 8 – lista instalacji oraz w wymaganiach technicznych – stanowiących załącznik nr 14(szczegółowy opis zamówienia)
2.2. Tam gdzie w SIWZ lub w projektach budowlanych, został wskazany znak towarowy, patent lubpochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przezkonkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” podwzględem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one
3 / 6
realizację robót w zgodzie z projektami budowlanymi oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych niegorszych od założonych w niniejszej SIWZ oraz w projektach budowlanych.
2.3. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich ocentechnicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
2.4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważneopisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lubroboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2.5. W przypadku wymaganego w projekcie budowlanym oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptujeoznakowania i certyfikaty równoważne.
2.6. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia liczony od dniapodpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez uwag) – wynosico najmniej:
2.6.1.
• Panele fotowoltaiczne – 12 lat,
• Panele fotowoltaiczne na liniową gwarancje mocy po 30 latach 80%
• Inwerter- min. 5 lata,
• Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – min. 5 lat.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: moc paneli fotowoltaicznych / Waga: 10%
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia / Waga:10%
Kryterium jakości – Nazwa: ) Liniowy spadek mocy Panela po 30 latach / Waga: 10%
Kryterium jakości – Nazwa: sprawność panelu fotowoltaicznego / Waga: 10
Cena – Waga: 60%
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy wwysokości do 30% Zamówienia podstawowego.
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nrRPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18]
4 / 6
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny oferty, a następnie zbadaczy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełniawarunki w postępowaniu.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
nd
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości min. 500 000,00 zł.(słownie: pięćset tysięcy złotych)
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
* Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie zprzepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył:
co najmniej jedną robotę budowlaną/dostawę/usługę wraz z montażem polegającą na wykonaniu minimum 30kompletnych instalacji fotowoltaicznych,
lub
co najmniej jedną robotę budowlaną/dostawę/usługę wraz z montażem polegającą na wykonaniu 3 instalacjifotowoltaicznej o mocy co najmniej 50 kWp.
* skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
wzór umowy – zał. nr 9
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
5 / 6
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/03/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 16/03/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – Gminy Zławieś Wielka,ul. Handlowa 7, sala konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia. W przypadku nieobecnościWykonawcy, zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek. Otwarcie ofertnastępuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej n miniPortalu i dokonywane jest poprzezodszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Pełen opis kryteriów i wymagań określa SIWZ
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwołąwczaAdres pocztowy: Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: Polska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
środki ochrony prawnej określono w dziale XXII SIWZ
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIOAdres pocztowy: Postępu 17a
6 / 6
Miejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania[at]uzp[dot]gov[dot]pl Tel.: +48 224587801
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2020

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Zławieś Wielka
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 14.02.2020
  • Data składania ofert 16.03.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 16.03.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty miniPortal zamówień publicznych Urzędu Gminy Zławieś Wielka
  • Numer UZP/TED 2020-022172-NF02-PL.
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian