Obwieszczenia RL.6220.6.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – Budowa przedszkola na działce nr 207/36, Stary Toruń

Zławieś Wielka, dnia 22 czerwca 2017 r.

RL.6220.6.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

            Na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

zawiadamiam o wydaniu decyzji

umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przedszkola na działce nr 207/36 w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40,  w godzinach 7.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian