Obwieszczenie BD.6733.1.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, dz. nr 74, Rozgarty

Zławieś Wielka, dnia 14 kwietnia 2017 r.

BD.6733.1.2017

 OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie sieci gzowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym zakończonym szafką kurka głównego, na działce o nr ewid. 74, położonej w miejscowości Rozgarty gm. Zławieś Wielka, na wniosek Pani Katarzyny Paszkowskiej „KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa Katarzyna Paszkowska zawiadamia się niniejszym, iż zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian