OBWIESZCZENIE nr RL.6220.5.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Zławieś Wielka, dnia 6 kwietnia 2020r.

OBWIESZCZENIE nr RL.6220.5.2020
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam, że na wniosek AWIX Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na samoobsługowej stacji paliw płynnych i samoobsługowej myjni samochodowej na działce nr ewid. 171 w miejscowości Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 34 i 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.: /Dz. U. z 2019r., poz. 1839/
Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.
Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 15:15, wtorek w godz. 8:00 do godz. 16:15.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawies.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Informacje

Rejestr zmian