Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości Stary Toruń

Zławieś Wielka, dnia 18 kwietnia 2018 r.

BD.6733.8.2018

  OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) Wójt Gminy Zławieś Wielka, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Zławieś Wielka reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joanne Sucharską w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi rowerowej na działce 3160/6 w miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka.

Jednocześnie informuję, że dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarski Komunalnej w pok. nr 3 na parterze – w godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian