Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Łążyn

 Zławieś Wielka, dnia 18 czerwca 2018 r.

BD.6733.14.2018

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) Wójt Gminy Zławieś Wielka, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na ENERGA OPERATOR SA reprezentowany przez pełnomocnika Pana Sylwestra Lewandowskiego ESPRO Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn na działkach nr. 333/15, 321, 333/18, 319/3, 319/4, 319/5, 11/2 w miejscowości Łążyn i dz. nr 29/8 w miejscowości Zarośle Cienkie, gmina Zławieś Wielka.

 Jednocześnie informuję, że dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarski Komunalnej w pok. nr 3 na parterze – w  godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian