Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

27 lipca 2021 r.

    WÓJT GMINY

ZŁAWIEŚ WIELKA

 OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 

 Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 5 sierpnia 2021 r. do 9 września 2021 r. (włącznie) do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pok. nr 5. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, w terminie wyłożenia a następnie do dnia 30 września 2021 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.

WÓJT GMINY

JAN SURDYKA

Informacje

Rejestr zmian