Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

9 lipca 2020 r.

    WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 

 Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 20 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. (włącznie) do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pok. nr 5. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, w terminie wyłożenia a następnie do dnia 7 września 2020 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.

 

 


   WÓJT GMINY
JAN SURDYKA

 

Informacje

Rejestr zmian