OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka

9 lipca 2020 r.

    WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka.

 Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr II/7/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. (włącznie)  w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka w godz. od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka o godz. 12.35.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (m.in. na adres: ug[at]zlawies[dot]pl)  do Wójta Gminy Zławieś Wielka z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnoszącego uwagi, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2020 r. (włącznie).

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 17a cyt. ustawy o planowaniu […] informuję o ograniczeniu wynikającym z przepisu art. 8a ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu […].

             WÓJT GMINY
                                                                                                          JAN SURDYKA

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian