Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu Rzęczkowo, dz. nr 3133/1 i 3134/1

Zławieś Wielka, dnia 1 sierpnia 2016 r.

RL.6162.1.2016

 OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu Rzęczkowo, dz. nr 3133/1 i 3134/1

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach 1 sierpnia do 30 września 2016 r. (włącznie) do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla obrębu Rzęczkowo, działki nr 3133/1 i 3134/1, nie stanowiących Skarbu Państwa. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pok. nr 3.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą o lasach:

Na podstawie art. 21 ust. 5  ww. ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta Toruński wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 4 ww. ustawy, dane zawarte w uproszczonym planu urządzania lasu są podstawą naliczania podatku leśnego.

Prace prowadzone były wyłącznie na gruntach i użytkach figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las „Ls”.

Z up. Wójta

Zastępca Wójta Krzysztof Rak

Informacje

Rejestr zmian