Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

      30 stycznia 2019 r.

     WÓJT GMINY

ZŁAWIEŚ WIELKA

 OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. 

 Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)  zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 7 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r. (włącznie) do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (zmiana dotyczy obszaru położonego w m. Pędzewo) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7,  87-134 Zławieś Wielka, pok. nr 5. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, w terminie wyłożenia oraz 21 dni następujących po zakończeniu okresu wyłożenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.
Z UPOWAŻNIENIA  WÓJTA GMINY

                                                                                   ZASTĘPCA WÓJTA

                                                                                    KRZYSZTOF RAK

Informacje

Rejestr zmian