Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka.

                                   30 stycznia  2019 r.

  WÓJT GMINY

ZŁAWIEŚ WIELKA

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka.

 Na podstawie art. 11 pkt 7-8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (zmiana dotyczy obszaru położonego w m. Pędzewo) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka w godzinach od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka o godz. 11.35.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu […] osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zławieś Wielka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. (włącznie).

 

Z UPOWAŻNIENIA  WÓJTA GMINY

ZASTĘPCA WÓJTA

KRZYSZTOF RAK

Informacje

Rejestr zmian