Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku przychodni zdrowia w miejscowości Górsk

Zławieś Wielka, dnia 23 listopada 2017 r.

BD.6733.20.2017

 OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku przychodni zdrowia o przychodnię rehabilitacyjna wraz z przebudową infrastruktury technicznej i układu drogowego na działce o nr 58/3 w obrębie ewidencyjnym Górsk, , gm. Zławieś Wielka na wniosek Gminy Zławieś Wielka w imieniu której wniosek złożyła Pani Joanna Sucharska niniejszym, iż zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian