Obwieszczenie RL.6220.10.6.2015 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu w Czarnym Błocie, dz. nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543

Zławieś Wielka, dnia 8 lutego 2016 r.

RL.6220.10.6.2015

OBWIESZCZENIE

  o wydaniu przez Wójta Gminy Zławieś Wielka postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tj. Dz. U z 2016 r. poz. 23/ oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm./ Wójt Gminy Zławieś Wielka zawiadamia, że dnia 08.02.2016 r. postanowieniem znak: RL.6220.10.5.2015 wznowił zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.

Informacje

Rejestr zmian