Obwieszczenie RL.6220.10.8.2015 o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z rozbudową zakładu w Czarnym Błocie

Zławieś Wielka, dnia 10 lutego 2016 r.

RL.6220.10.8.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Zławieś Wielka
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka, w dniu 3 lutego 2016 r. do tut. organu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora z dnia 5 października 2015 r. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.
Wójt Gminy postanowieniem z dnia 7 grudnia 2015 r., znak: BD.6220.10.3.2015 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu.
Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o opinię dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Nie jest prowadzone postępowanie transgraniczne.
W związku z powyższym informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Z „Raportem…” można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, (pokój 6, w godz. 8.00 – 14.30), a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. (tj od dnia 12.02.2016 do dnia 3.03.2016 r. włącznie)
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej,
– ustnie do protokołu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka. Uwagi i wnioski złożone po upływie 21-dniowego terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacje

Rejestr zmian