Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.11.2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 15 lipca 2019 r.

BD.6733.11.2019

 

OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 221, 157/2, 156/6 położonych w obrębie Zarośle Cienkie na wniosek Pani Barbary Wszelaki reprezentowanej przez Pana Jana Kretkowskiego – Projektowanie i Nadzory WOD-KAN zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2096) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian