Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.19.2020 z dnia 08.07.2020 r.

 Zławieś Wielka, dnia 8 lipca 2020 r.

BD.6733.19.2020

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Wójt Gminy Zławieś Wielka, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Zławieś Wielka reprezentowanej przez Panią Joannę Sucharską w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej, przewodu tłocznego z przepompownią ścieków na działkach nr 346, 339/2, 340/26  w obrębie ewid. Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.

Informuję, że dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarski Komunalnej w pok. nr 3 na parterze – w  godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian