Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.20.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 28 sierpnia 2019 r.

BD.6733.20.2019

OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 latarni oświetleniowych na działkach nr 489, 579/58, 579/57, 579/56 położonych w obrębie ewid. Górsk, gm. Zławieś Wielka, na wniosek Gminy Zławieś Wielka reprezentowanej przez Panią Joannę Sucharską zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2096) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian