Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.23.2019 z dnia 28.08.2019 r.

 Zławieś Wielka, dnia 28 sierpnia 2019 r.

BD.6733.23.2019

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wójt Gminy Zławieś Wielka,

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A reprezentowanej przez ELPROST Pana Piotra Rylskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie linii kablowej SN-15kV i NN-0,4 kV, stacji transformatorowej na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi  482/3, 483, 482/6 w miejscowości Górsk, gmina Zławieś Wielka.

Informuję, że dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarski Komunalnej w pok. nr 3 na parterze – w  godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian