Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.4.2020 z dnia 15.05.2020 r.

Zławieś Wielka, dnia 15 maja 2020  r.

BD.6733.4.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak BD.6733.4.2020 z dnia 15 maja 2020 r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn – 0,4 kV na działkach o nr ewid. 406, 407, 414  położonych w obrębie Stary Toruń przy ul. Cedrowej, gm. Zławieś Wielka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40,  w godzinach 7.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian