OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zławieś Wielka, dnia 26 lipca 2016 r.

RL.6220.7.4.2016

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 4, 5, art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 lipca 2016 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim przewidzianej do realizacji w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gm. Zławieś Wielka od km 0+000 do km 1+983 DW 249 oraz Solec Kujawski, gm. Solec Kujawski od km 1+983 do km 2+582 DW 249, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z treścią postanowienia znak RL.6220.7.4.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, pokój nr 3.

Niniejsze postanowienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Zławieś Wielka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zławieś Wielka, sołectwa Czarnowo oraz przesłane do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Solec Kujawski.

WÓJT GMINY

ZŁAWIEŚ WIELKA

Informacje

Rejestr zmian