Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.10.2020 o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zabudowie usługowej – Dom Seniora wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni zabudowy powyżej 0,5 ha na terenie działek nr 29, 27/3, 23/3 w miejscowości Cegielnik, gm. Zławieś Wielka

Zławieś Wielka, dnia 21 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.10.2020

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 t.j.), oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamiam o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zabudowie usługowej – Dom Seniora wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni zabudowy powyżej 0,5 ha na terenie działek nr 29, 27/3, 23/3 w miejscowości Cegielnik, gm. Zławieś Wielka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej,
ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40, w godzinach 8.30 – 14.00.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian