OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.13.2021 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zławieś Wielka, dnia 22 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.13.2021

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 t.j.), oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zawiadamiam o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi gminnej, ul. Jaśminowej w miejscowości Stary Toruń oraz Rozgarty”.
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.
Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej,
ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40, w godzinach 8.30 – 14.00.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian