OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.3.2019

Zławieś  Wielka, dnia 9 maja 2019r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

RL.6220.3.2019

Na podstawie art. 10 § 1 uraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096)  zawiadamiam o:

  1. wydaniu w dniu 09.05.2019r. postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na powierzchni do 2,5 ha, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 165 w miejscowości Pędzewo,
  2. zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w tym z:
  3. opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,
  4. opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  5. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  6. w/w postanowieniem

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7 w Złejwsi Wielkiej, pokój nr 3, w godzinach 8.30 – 14.30.

Informacje

Rejestr zmian