OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.4.2015

                                                Zławieś Wielka, dnia 9 lipca 2018r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.4.2015

Na podstawie:

  • 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 t.j.),
  • 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

zawiadamiam o wydaniu decyzji

znak RL.6220.4.2015 z dnia 6 lipca 2018r

 

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”na działce nr 25/2 w obrębie ewidencyjnym Rozgarty, gm. Zławieś Wielka

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej,
ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40,  w godzinach 8.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian