Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.16.2019 z dnia 14 maja 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 14 maja 2019 r.

BD.6733.16.2019

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wójt Gminy Zławieś Wielka,

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Operator Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Drygalskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci kablowej wraz z przyłączami kablowymi NN dla zasilania działek nr 203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/11, 203/12, 203/13, 203/14 na działkach nr 203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/11, 203/12, 203/13, 203/14, 203/9, 203/10, 201/3, 200 położonych w obrębie ewid. Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka.

Jednocześnie informuję, że dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarski Komunalnej w pok. nr 3 na parterze – w godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian