Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.26.2019 z dnia 25.11.2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 25 listopada 2019 r.

BD.6733.26.2019

OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 541 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka
na wniosek P4 sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Marcina Majera BAZA sp. z o.o.

Zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2096) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian