Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.6.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 24 stycznia 2019 r.

BD.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.) Wójt Gminy Zławieś Wielka, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PHU „TESAN” Pracownia Projektowa Jadwiga Radzimierska, działającej w imieniu PSG Sp. z. o. o Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działce nr 554 (ul. Łubinowa) w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka.

Jednocześnie informuję, że dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarski Komunalnej w pok. nr 3 na parterze – w godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian