Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka

Zławieś Wielka: Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zławieś Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111876700000, ul. ul. Handlowa  7, 87-134  Zławieś Wielka, woj. brak, państwo Polska, tel. 056 6780913, 6780982, e-mail ug[at]zlawies[dot]pl, faks 678-09-66.
    Adres strony internetowej (url): www.bip.zlawies.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka
Numer referencyjny  ZP34.271

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Rozdział 1 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka, 2) odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie: – od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych za terenie gminy Zławieś Wielka, – z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK), 3) wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w pojemniki i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów odpadów, 4) zagospodarowanie zebranych odpadów z terenu Gminy Zławieś Wielka, Rozdział 2 Szczegółowy przedmiot zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: 1) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), 2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), 3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), 4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), 5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2016 r. poz. 934), 6) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), 7) Ustawy z dnia 24 kwietnia o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687), 8) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r. Nr 104 poz. 868), 9) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), 10) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), 11) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), 12) Uchwały Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawko – Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023 „. 2. Częstotliwość i sposób odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych określa: 1) uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 11 października w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka, 2) uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 11 października w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) odbiór komunalnych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z miejsc wskazanych przez właściciela nieruchomości (np. altanki śmietnikowe, przy bramie nieruchomości) – gromadzenie odpadów odbywa się w, pojemnikach i kontenerach, w które zaopatrzy Wykonawca, 2) odbiór komunalnych odpadów zebranych selektywnie w każdej ilości z miejsc wskazanych przez właściciela nieruchomości (np. altanki śmietnikowe, przy bramie nieruchomości) – gromadzenie odpadów odbywa się w workach, pojemnikach i kontenerach, w które zaopatrzy Wykonawca, 3) odbiór komunalnych odpadów zebranych selektywnie w każdej ilości z PSZOK oprócz odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 1m3. 4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 1) zmieszanych – nie rzadziej niż raz w tygodniu w terenach zabudowy wielorodzinnej i raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej 2) zbieranych selektywnie: a) papier, tektura – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, b) szkło – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu, d) odpady ulegające biodegradacji odbierane będą w okresie od 1 marca do 30 listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników, kontenerów i worków: 1) kolor żółty przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 2) kolor zielony przeznaczony do zbierania szkła, 3) kolor niebieski przeznaczony do zbierania papieru, tektury, 4) kolor brązowy przeznaczony do zbierania odpadów bio. 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 1) worki na odpady o pojemności: 80-110 l, 2) pojemniki na odpady o pojemności : 120 l, 240 l, 3) kontenery na odpady o pojemności : 1100 l . 7. Dane dotyczące nieruchomości i rodzaju odbieranych odpadów, z których należy odebrać odpady, zostaną dostarczone przez zamawiającego w formie elektronicznej. W wyniku składanych przez mieszkańców gminy Zławieś Wielka deklaracji lub korekt deklaracji może nastąpić zwiększenie ilości nieruchomości, z których Wykonawca winien odebrać odpady komunalne. 8. Usytuowany w Łążynie PSZOK świadczyć będzie usługi w soboty od 9.00 do 14.00 W PSZOK-u odbierane są bezpłatnie od mieszkańców następujące rodzaje odpadów: 1) odpady zielone, 2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 3) przeterminowane leki, 4) chemikalia, 5) zużyte baterie i akumulatory, 6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 8) odpady budowlane i rozbiórkowe, 9) zużyte opony, 10) papier i tekturę, 11) metale, 12) tworzywa sztuczne, 13) szkło, 14) opakowania wielomateriałowe. 9. Wykonawca na własny koszt wyposaży PSZOK w co najmniej po jednym pojemniku lub kontenerze na każdą frakcję odpadów. 10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów zmieszanych , selektywnych i wielkogabarytowych, w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Zławieś Wielka. W/w odpady odbierane są sprzed posesji. 11. Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych polega na: 1) przekazywaniu odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 2) przekazywaniu odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Instalacji Komunalnej w Toruniu. 12. Obowiązkami Wykonawcy dotyczącymi prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia są: 1) dostarczenie Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 937), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. Sprawozdanie półroczne należy przekazać Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca po upływie półrocza którego dotyczy, 2) w celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania w wersji papierowej i elektronicznej z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9q ustawy, wykonawca przekazuje Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca przedkłada również Zamawiającemu inne informacje na temat obioru, unieszkodliwienia i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający, 3) dostarczenie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej o wszystkich odebranych i zagospodarowanych odpadach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w prawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) z nieruchomości zamieszkałych. Dostarczoną informację należy udokumentować raz na pół roku przekazując informację do Zamawiającego, na których zostanie przystawiona pieczęć wpływu, łącznie z fakturą za wykonaną usługę. 13. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia obejmują: 1) Wykonawca dokona odbioru i transportu odpadów z uwzględnieniem szerokości i rodzaju drogi oraz innymi niedogodnościami związanymi z dojazdem do nieruchomości, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów będzie utrudniony z powodu remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu odbioru odpadów w przypadku powstania w/w ograniczeń. 2) Wykonawca monitoruje obowiązek ciążący na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji wykonawca załącza dokumentację – zdjęcie wykonane aparatem fotograficznym wraz z protokołem z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. 3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m. in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno – prawnych związanych z odbieraniem, i zagospodarowaniem odpadów, uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 4) Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi z winy Wykonawcy uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika lub kontenera, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego bądź podstawienie nowego egzemplarza należy do Wykonawcy, a na czas naprawy zapewnienie egzemplarza zastępczego. 5) Wykonawca ma obowiązek posprzątać miejsce przy worku, pojemniku, kontenerze, jeśli wynika to z rozsypania odpadów przez Wykonawcę w trakcie wykonywania usługi. 6) Obowiązki Wykonawcy dotyczące harmonogramu odbioru odpadów komunalnych: a) przygotowanie harmonogramu (który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego) na 2020 rok, który będzie zawierał wykaz miejscowości w gminie Zławieś Wielka, godziny w jakich odbywa się wywóz odpadów z nieruchomości, godzinę do której odpady muszą być wystawione, daty odbioru odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz miejsce lokalizacji PSZOK, godziny jego funkcjonowania, a także rodzaje odpadów, które można dostarczać na PSZOK, b) dostarczenie harmonogramu do Zamawiającego nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego wykazu właścicieli nieruchomości, od których odbierane będą odpady komunalne, c) dokonanie jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości do dnia 30.12.2019 r. Wykonawca zobowiązany jest również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami, o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru przez właściciela nieruchomości (m. in. informacje o sposobie segregacji odpadów w workach), d) wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. W przypadku zmiany harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie mieszkańców. e) wykonawca ujmie w harmonogramie zgłoszone przez Zamawiającego nowe punkty wywozowe w ciągu 7 dni od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 7) Wykonawca odbiera odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, przez cały okres obowiązywania umowy, od poniedziałku do piątku w godzinach 600 – 1800 oraz w soboty w godzinach 700 – 1400 , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 9) Wykonawca winien wykonywać przedmiot zamówienia w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka do niezbędnego minimum. 10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 12) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym nieudostępnianiu danych osobom trzecim oraz przestrzegania poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób niż do wykonania umowy. 14. Wykonawca realizujący zamówienie winien uwzględnić standardy sanitarne ujęte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104 poz.868), Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka. 15. Realizując przedmiot umowy Wykonawca winien posiadać sprzęt techniczny spełniający następujące wymogi: 1) pojazdy powinny umożliwiać odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnić ich stan techniczny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Pojazdy te powinny umożliwiać odbiór i transport odpadów gromadzonych jako zmieszane i selektywne w rodzajach pojemników wymienionych w niniejszym powierzeniu, 2) pojazdy powinny znajdować się we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, posiadać widoczne logo i numer telefonu Wykonawcy oraz winny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników np. miotła, łopata, 3) Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd do odbierania odpadów posiadał nadajnik lokalizacyjny GPS, który umożliwi monitorowanie i kontrolę odbierania odpadów od mieszkańców. 4) w związku z mogącymi się pojawić reklamacjami mieszkańców dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych Zamawiający zaleca wyposażenie pojazdów w kamerę lub inne urządzenie rejestrujące, które umożliwi kontrolę odbierania odpadów.

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

90511000-2,

90512000-9,

90513100-7

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; W odniesieniu do szacowanej wartości SIWZ zamawiający przekazał w dniu 14.12.2018r. ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Informacje

Rejestr zmian