Ogłoszenie o XIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 18 grudnia 2019 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XIII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4) Przyjęcie wniosków do protokołu z poprzedniej sesji.

  1. Podjęcie uchwał:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2019 rok,

2) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

3) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zławieś Wielka na rok szkolny 2019/2020,

4) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,

5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2020-2022,

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka,

7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Czarne Błoto oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka,

8) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś Wielka na lata 2019 – 2023,

9) w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Czarne Błoto,

10) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości,

11) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Toruń.

  1. Informacja wójta o pracach między sesjami.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian