Ogłoszenie o XIV Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

OGŁOSZENIE O XIV SESJI

RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

___________________________________________________________________________________________
Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 29 stycznia 2020 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XIV sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4) Przyjęcie wniosków do protokołu z poprzedniej sesji.

  1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
  2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2035,

3) w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2020”,

4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 4/6 we współwłasności odrębnej własności lokalu położonego w budynku nr 11A m. 14 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 316/14 w miejscowości Siemoń, gmina Zławieś Wielka

5) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

6) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

7) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

  1. Informacja wójta o pracach między sesjami.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 


Informacje

Rejestr zmian