Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12ºº odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Zławieś Wielka w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne

 1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2032,
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu,
 5. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
 6. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2020,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 8. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu,
 9. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie poprzez utworzenie Szkoły Filialnej w Siemoniu

3. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian