Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 17 marca 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Zławieś Wielka w zdalnym trybie obradowania.

 Porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przedstawienie porządku obrad.

4) Przyjęcie wniosków do protokołów z poprzednich sesji.

  1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy w 2020 roku.
  2. Sprawozdanie z działalności GOPS oraz realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok,
  3. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok,

2) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2021,

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk – gmina Zławieś Wielka,

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka,

5) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,

6) w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka,

7) w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Zławieś Wielka, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia,

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian